Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5127/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 8 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÁN CÔNG THUỘC SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Nghị định số: 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục, Y tế, Văn hóa, Thể thao;

- Căn cứ Thông tư số 44/2000/TTLT ngày 23/5/2000 của Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục-Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo;

- Căn cứ Nghị quyết số 05/1998/NĐ-HĐ ngày 02/8/1998 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về thu học phí trong các trường công lập theo Quyết định 70/1998/QĐ-TTg ngày 31.8.1998 của Thủ tướng Chính phủ và lệ phí thi;

- Xét đề nghị tại Tờ trình số 1803/TTLN ngày 04/7/2003 của Liên tịch Sỏ Tài chính - Vật giá, Sở Giáo dục và Đào tạo v/v điều chỉnh mức thu học phí các trường THPT bán công;

- Theo kết luận tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND thành phố ngày 29/7/2003,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định mức thu học phí các trường Trung học phổ thông bán công thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo Đà Nẵng như sau:

THPT bán công

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Trần phú

90.000đ/hs/tháng

95.000d/hs/tháng

100.000đ/hs/tháng

Nguyễn Hiền

90.000d/hs/tháng

95.000đ/hs/tháng

100.000đ/hs/tháng

Ngô Quyền

75.000đ/hs/tháng

80.000d/hs/tháng

85.000đ/hs/tháng

Điều 2. Mức thu học phí quy định tại điều 1 được áp dụng từ năm học 2003-2004 thay thế cho mức thu đã quy định tại Quyết định số 4351/QĐ-UB ngày 29/7/1998 của UBND thành phố đối với các trường THPT bán công nói trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo và Thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- TTHĐNDTP (b/c)
- UBND các quận, huyện
- Lưu VT, VX, KTTH

KT. CHỦ TỊCH
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Long