Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 51/2006/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 03 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004;
Căn cứ Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về quản lý đường thủy nội địa;
Căn cứ Quyết định số 68/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/12/2005 của Bộ Giao thông Vận tải về công bố đường thủy nội địa quốc gia;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và phân cấp quản lý, như sau:

(Kèm Danh mục các tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và phân cấp quản lý).

Điều 2. Giao trách nhiệm:

- Sở Giao thông Vận tải triển khai thực hiện Quyết định này; tổ chức quản lý các tuyến đường thủy nội địa do cấp tỉnh quản lý;           

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho tổ chức quản lý các tuyến đường thủy nội địa được phân cho cấp huyện quản lý.

Đồng thời, phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan có kế hoạch nạo vét, bảo dưỡng và lắp đặt các báo hiệu theo kế hoạch hàng năm, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 1767/QĐUB ngày 23/06/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục sông kênh thuộc tỉnh quản lý./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phòng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN