Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5079/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3741/TTr-SNV ngày 03 tháng 10 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 30 thủ tục trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh.

Danh mục và nội dung chi tiết của thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các sở, ban, ngành và tương đương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ);
- TTUB: CT;
- Trung tâm Tin học, Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, (KSTT/L) HI.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 5079/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban Thi đua – Khen thưởng (Sở Nội vụ)

Stt

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực thi đua, khen thưởng

1

Thủ tục tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố về công trạng và thành tích trong thực hiện nhiệm vụ, công tác

2

Thủ tục tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

3

Thủ tục tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố về thành tích đột xuất

4

Thủ tục tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố về thành tích đối ngoại

5

Thủ tục tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố đối với công nhân, nông dân, người lao động

6

Thủ tục tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố về thành tích dẫn đầu cụm, khối thi đua

7

Thủ tục tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

8

Thủ tục công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp thành phố”

9

Thủ tục công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”

10

Thủ tục tặng Cờ Truyền thống của Ủy ban nhân dân thành phố

11

Thủ tục tặng Huy hiệu thành phố Hồ Chí Minh

12

Thủ tục tặng Thư khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

13

Thủ tục gắn biển công trình chào mừng các ngày lễ lớn trên địa bàn thành phố

14

Thủ tục công nhận gương điển hình tiên tiến cấp thành phố

B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của các Sở, ban, ngành và tương đương

Stt

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực thi đua, khen thưởng

1

Thủ tục tặng Giấy khen của Sở, ban, ngành và tương đương về công trạng và thành tích

2

Thủ tục tặng Giấy khen của Sở, ban, ngành và tương đương về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

3

Thủ tục tặng Giấy khen của Sở, ban, ngành và tương đương về thành tích đột xuất

4

Thủ tục công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”

5

Thủ tục công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”

6

Thủ tục công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”

C. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện

Stt

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực thi đua, khen thưởng

1

Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện về công trạng và thành tích

2

Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

3

Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện về thành tích đột xuất

4

Thủ tục công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”

5

Thủ tục công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”

6

Thủ tục công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”

D. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Stt

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực thi đua, khen thưởng

1

Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về công trạng và thành tích

2

Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

3

Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về thành tích đột xuất

4

Thủ tục công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN