Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 506/2005/QĐ-UB

Thanh Hoá, ngày 22 tháng 02 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG ĐẶC BIỆT KHUYẾN KHÍCH XUẤT KHẨU, ĐƯỢC BAN HÀNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ: 3431/2002/QĐ-UB NGÀY 21/10/2002

UBND TỈNH THANH HOÁ

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND công bố ngày 10/12/2003;

- Căn cứ Quyết định số: 3431/2002/QĐ-UB ngày 21/10/2002 của UBND tỉnh Thanh Hoá về Chính sách khuyến khích phát triển xuất khẩu;

- Căn cứ Thông báo số: 425/TB-UB ngày 02/02/2005, về việc thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01 năm 2005 và nội dung phiên họp tháng 02 năm 2005;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại Thanh Hoá tại Tờ trình số: 40 TM/KHTH ngày 15 tháng 2 năm 2005.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung danh mục các mặt hàng trong danh mục đặc biệt khuyến khích xuất khẩu, được quy định tại Khoản 3.2, Điều 2, Quyết định số 3431/2002/QĐ-UB ngày 31/10/2002; cụ thể như sau:

- Xuất khẩu 50 tấn cá rô phi trở lên được thưởng 50.000đồng/tấn

- Xuất khẩu 500 tấn cá biển trở lên được thưởng 50.000đồng/tấn

- Xuất khẩu 150 tấn mực biển trở lên được thưởng 50.000đồng/tấn

- Xuất khẩu 100 tấn tôm trở lên được thưởng 100.000đồng/tấn

- Xuất khẩu 100 tấn ngao trở lên được thưởng 30.000đồng/tấn

- Xuất khẩu 500 tấn tinh bột các loại trở lên được thưởng 50.000 đồng/tấn

- Xuất khẩu 300 tấn dứa hộp, nước dứa cô đặc trở lên được thưởng 50.000đồng/tấn

- Xuất khẩu 1000 tấn cói (cói chẻ, cói xe) trở lên được thưởng 10.000 đồng/tấn

- Xuất khẩu 5000 m2 thảm cói, chiếu chẻ trở lên được thưởng 100đồng/m2

- Xuất khẩu 40.000 m2 đá ốp lát các loại trở lên được thưởng 100đồng/1 USD

- Xuất khẩu 50 sản phẩm đá mỹ nghệ ( có giá trị 1.000USD/1sản phẩm ) trở lên được thưởng 100.000đồng/1sản phẩm

- Xuất khẩu 3.000.000USD hàng may mặc trở lên được thưởng 50 đồng/1USD

- Xuất khẩu 1.000 tấn đường các loại trở lên được thưởng 10.000 đồng/tấn

- Xuất khẩu 500.000 USD các sản phẩm sau đường ( cồn, bánh kẹo ) trở lên được thưởng 100đồng/1USD.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2 QĐ
- Văn phòng Chính phủ ( để báo cáo )
- Bộ Tư pháp ( để báo cáo )
- Bộ KH&ĐT( để báo cáo )
- Bộ Tài chính ( để báo cáo )
- Bộ Thương mại ( để báo cáo )
- TT Tỉnh uỷ ( để báo cáo )
- TT HĐND tỉnh ( để báo cáo )
- VT
- BgQD0503

T/M UBND TỈNH THANH HOÁ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chu Phạm Ngọc Hiển