Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5036/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN VIỆN NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÁY NÔNG NGHIỆP THUỘC TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VỀ TRỰC THUỘC BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

Căn cứ Công văn số 3549/VPCP-ĐMDN ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về việc cổ phần hóa Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam và Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển nguyên trạng Viện Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam về trực thuộc Bộ Công Thương quản lý kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Điều 2. Hội đồng thành viên Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo trong việc bàn giao nguyên trạng Viện Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp về Bộ Công Thương.

Điều 3. Giao Vụ trưởng Vụ Tài chính:

1. Chủ trì, phối hợp với các Vụ: Tổ chức cán bộ, Công nghiệp nặng, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và các đơn vị liên quan của Bộ trong việc triển khai thực hiện tiếp nhận nguyên trạng Viện Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp theo đúng quy định của pháp luật;

2. Ký biên bản tiếp nhận Viện Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp từ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam về Bộ Công Thương quản lý.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, LĐ-TB & XH, Nội vụ, KH&ĐT, KH&CN;
- Ngân hàng NN Việt Nam;
- Kho bạc Nhà nước;
- UBND tp. Hà Nội;
- Lãnh đạo Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng