Hệ thống pháp luật

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/QĐ-CA

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2011 – 2015”

CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

- Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002;

- Căn cứ Luật công nghệ thông tin năm 2006;

- Căn cứ Chỉ thị số 58/CT-TW ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa 8 về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá;

- Nghị quyết số 08-NQ-TW của Bộ Chính trị ngày 02/01/2002 Về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới;

- Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 02/6/2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020;

- Căn cứ Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

- Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

- Căn cứ Chỉ thị số 01/2010/TT-TANDTC ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2010 của ngành Tòa án nhân dân;

- Xét đề nghị của Vụ Thống kê - Tổng hợp Toà án nhân dân tối cao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Tổng thể phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tòa án nhân dân giai đoạn 2011 – 2015” kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao cho Ban chủ nhiệm Đề án “Tổng thể phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tòa án nhân dân giai đoạn 2011 – 2015” chủ trì triển khai Đề án này trong toàn ngành Tòa án nhân dân.

Điều 3. Giao cho Vụ Thống kê – Tổng hợp Toà án nhân dân tối cao làm đầu mối, giúp việc cho Ban chủ nhiệm Đề án và phối hợp với các đơn vị có liên quan trong ngành Tòa án nhân dân triển khai thực hiện Đề án này.

Điều 4. Vụ Tổ chức - Cán bộ, chịu trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trung tâm tin học từ trung ương đến địa phương; đề xuất các chế độ, chính sách đối với cán bộ có trình độ CNTT.

Điều 5. Vụ Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao căn cứ vào kế hoạch triển khai của Đề án có trách nhiệm bố trí đủ kinh phí phục vụ cho việc triển khai Đề án đúng kế hoạch.

Điều 6. Trường Cán bộ Tòa án có nhiệm vụ phối hợp với Vụ Thống kê – Tổng hợp xây dựng chương trình, giáo trình và tổ chức các khóa đào tạo nâng cao trình độ tin học cho các cán bộ công chức trong ngành Tòa án nhân dân theo đúng yêu cầu của Đề án.

Điều 7. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Toà án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp, có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Vụ Thống kê – Tổng hợp Toà án nhân dân tối cao trong quá trình triển khai thực hiện Đề án này.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Toà án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 8;
- Các đồng chí Phó Chánh án TANDTC (để biết);
- Lưu VP TANDTC.

CHÁNH ÁN
Trương Hòa Bình

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 50/QĐ-CA năm 2010 phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tòa án nhân dân giai đoạn 2011 – 2015

  • Số hiệu: 50/QĐ-CA
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 28/09/2010
  • Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
  • Người ký: Trương Hòa Bình
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 28/09/2010
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản