Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4987/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI VÀ BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC THƯ VIỆN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH/UBND CẤP HUYỆN/UBND CẤP XÃ TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2825/QĐ-BVHTTDL ngày 06/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 3999/TTr-SVHTTDL ngày 18/11/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết này Danh mục 09 thủ tục hành chính mới ban hành và 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Sở Thông tin và Truyền thông để xây dựng quy trình điện tử trước ngày 04/12/2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP (bản điện tử);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Sở Thông tin và Truyền thông (Công DVC);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải);
- Lưu: VT, KSTTHCNC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thi

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC THƯ VIỆN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH/ UBND CẤP HUYỆN/ UBND CẤP XÃ TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số:   /QĐ-UBND ngày   /11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính (Mã TTHC)

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

A

Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1

Thủ tục thông báo thành lập thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam

(1.008895.000.00.00.H56)

15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

- Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa. gov.vn (mức độ 4)

Không

- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019.

- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.

- Thông tư số 01/ 2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, , hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện

2

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam

(1.008896.000.00.00.H56)

15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ

Không

3

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam

(1.008897.000.00.00.H56)

15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

- Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa. gov.vn (mức độ 4)

Không

B

Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

1.

Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

(1.008898.000.00.00.H56)

15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ

- Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

- Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa. gov.vn (mức độ 4)

Không

- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019.

- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18

tháng 8 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.

- Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, , hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện

2.

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

(1.008899.000.00.00.H56)

15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ

- Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

- Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa. gov.vn (mức độ 4)

Không

3.

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

(1.008900.000.00.00.H56)

15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ

- Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

- Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa. gov.vn (mức độ 4)

Không

C

Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

1.

Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng.

(1.008901.000.00.00.H56)

15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ

- Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp xã.

- Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa. gov.vn (mức độ 4)

Không

- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019.

- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.

- Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, , hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện.

2.

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng.

(1.008902.000.00.00.H56)

15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ

- Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp xã.

- Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa. gov.vn (mức độ 4)

Không

3.

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng.

(1.008903.000.00.00.H56)

15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ

- Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp xã.

- Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa. gov.vn. (mức độ 4)

Không

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

Bãi bỏ 01 TTHC lĩnh vực thư viện tại Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa

Bãi bỏ 02 TTHC lĩnh vực thư viện tại Quyết định số 1360/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

TT

Mã thủ tục hành chính

Tên Thủ tục hành chính

Tên văn bản quy định việc bãi bỏ Thủ tục hành chính

 

Lĩnh vực Thư viện

A

TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1

1.005439.000.00.00.H56

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 2.000 bản trở lên

Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019.

B

TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

2

1.001723.000.00.00.H56

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 đến dưới 2.000 bản

Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019.

C

TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

3

1.005440.000.00.00.H56

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 đến dưới 1.000 bản

Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019.

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 4987/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Ủy ban nhân dân cấp huyện/cấp xã tỉnh Thanh Hóa

  • Số hiệu: 4987/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 20/11/2020
  • Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa
  • Người ký: Nguyễn Văn Thi
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 20/11/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Tải văn bản