Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 4929/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU SÀI GÒN TIẾP TỤC SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI SỐ 10 ĐƯỜNG BẾN NGHÉ, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG, QUẬN 7.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số
181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003;
Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển Công ty Nhà nước thành Công ty cổ phần;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 8665/TT-TNMT-ĐKKTĐ ngày 16 tháng 10 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1.1- Cho Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm xuất khẩu Sài Gòn được tiếp tục sử dụng diện tích 21.817m2 thuộc thửa 1032 tờ bản đồ số 3 bộ địa chính xã Tân Thuận huyện Nhà Bè, nay thuộc thửa 18 tờ bản đồ số 30 bộ địa chính phường Tân Thuận Đông, quận 7 (diện tích 22.465m2) để sử dụng làm văn phòng, xưởng sản xuất và kho theo hiện trạng với chế độ thuê đất ngắn hạn (hàng năm) cho đến khi có dự án mới phù hợp quy hoạch hoặc khi quy hoạch tại đây được thực hiện.

1.2- Ranh giới sử dụng đất theo bản đồ hiện trạng vị trí số 14396/GĐ-ĐCNĐ do Sở Địa chính – Nhà đất ký duyệt ngày 03 tháng 01 năm 2002.

Điều 2. Giá trị quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 thuộc về Nhà nước, Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm xuất khẩu Sài Gòn phải quản lý sử dụng đất đúng theo quy định của pháp luật đất đai, không được chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất.

Điều 3. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi Trường, Ủy ban nhân dân quận 7 và Cục Thuế thành phố giải quyết:

3.1- Sở Tài nguyên và Môi trường:

Ký hợp đồng thuê đất với Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm xuất khẩu Sài Gòn.

3.2- Sở Tài chính:

Chiết tính tiền thuê đất theo quy định.

3.3- Cục Thuế thành phố:

Thu tiền thuê đất theo quy định.

3.4- Ủy ban nhân dân quận 7:

Kiểm tra, theo dõi việc sử dụng đất, chấp hành các quy định pháp luật đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường... và xử lý các vi phạm thuộc thẩm quyền giải quyết.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Thuận Đông, quận 7 và Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm xuất khẩu Sài Gòn có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 4;
- TTUB: CT, PCT/ĐT;
- VPHĐ-UB: PVP/ĐT;
- Phòng ĐTMT, ĐT;
- Lưu: VT, (ĐTMT-VH) LH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín