Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 4923/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TƯ THỤC DU LỊCH SÀI GÒN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 12 tháng 12 năm 2006;
Căn cứ
Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ luật lao động về dạy nghề;
Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006, Quyết định số 06/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề;
Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 04 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Điều lệ Trường Trung cấp nghề;
Xét đơn xin thành lập Trường Trung cấp nghề tư thục Du lịch
Sài Gòn của Bà Ngô Thị Quỳnh Xuân; đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1900/LĐTBXH-DN ngày 24 tháng 4 năm 2007 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 714/TTr-SNV ngày 10 tháng 10 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cho phép thành lập Trường Trung cấp nghề tư thục Du lịch Sài Gòn.

Trường Trung cấp nghề tư thục Du lịch Sài Gòn là đơn vị dạy nghề ngoài  công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của Nhà nước.

Trường Trung cấp nghề tư thục Du lịch Sài Gòn chịu sự quản lý Nhà nước theo ngành của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.

Trụ sở của Trường đặt tại số 347A Nguyễn Thượng Hiền, phường 11, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Trường Trung cấp nghề tư thục Du lịch Sài Gòn có nhiệm vụ:

1. Đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật có trình độ Trung cấp các nghề: Hướng dẫn du lịch, Quản lý du lịch khách sạn và nhà hàng, Quản lý nhà hàng;

2. Đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật có trình độ sơ cấp các nghề: Quản lý nhà hàng, Tiếp tân khách sạn, phục vụ bàn, phục vụ phòng, pha chế rượu, ngoại ngữ chuyên ngành du lịch;

3. Thực hiện đúng Điều lệ Trường Trung cấp nghề ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 04 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

4. Xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp bảo đảm theo đúng quy chuẩn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định đối với Trường Trung cấp nghề.

Điều 3. Trường Trung cấp nghề tư thục Du lịch Sài Gòn do Hiệu trưởng phụ trách và có từ 01 đến 02 Phó Hiệu trưởng giúp việc theo lĩnh vực công tác được Hiệu trưởng phân công.

Ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, công nhận Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề tư thục Du lịch Sài Gòn trên cơ sở tiêu chuẩn, chức danh theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố có liên quan, Hội đồng Quản trị và Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề tư thục Du lịch Sài Gòn có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
-
Như Điều 5
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Thường trực Thành ủy;
Thường trực HĐND. TP;
TTUB: CT, PCT/TT, VX;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Ban VXHX-HĐND. TP;
- Sở Tài chính, Sở Nội vụ (2b);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 - Ngân hàng Nhà nước thành phố;
Công an thành phố (PC 13);
Ủy ban nhân dân quận 10;
VPHĐ-UB: PVP/VX; Phòng VX;
Lưu:VT, (VX-Nh) H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà