Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 492/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 02 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ CHUYỂN GIAO THẨM QUYỀN CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYN, CẤP XÃ SANG CÁC TCHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực ký và chứng thực hp đồng, giao dịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang tại Tờ trình số 221/TTr-STP ngày 12 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành sau đây:

1. Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 09/9/2009 về việc quy định thẩm quyền công chứng đối với hp đồng, giao dịch trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

2. Quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 14/12/2009 về việc chuyển giao thẩm quyền công chứng đối với hp đồng, giao dịch trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho các tổ chức hành nghề công chứng.

3. Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 21/02/2012 về việc quy định thẩm quyền công chứng đối với hp đồng, giao dịch trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

4. Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 về việc quy đnh thẩm quyền công chứng đối với hợp đồng, giao dịch trên địa bàn huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

5. Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 16/10/2012 về việc chuyển giao việc chứng thực hp đồng, giao dịch sang các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Việc công chứng, chứng thực các hp đồng, giao dịch được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành về công chứng và chứng thực.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các tổ chức hành nghề công chứng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục Bổ
trợ tư pháp);
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công t
nh Kiên Giang;
- Đăng Cổng thông tin điện tử Kiên Giang;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT. STP. ntttrang.

CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng