Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2019/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 25 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐI, BSUNG KHOẢN 5 ĐIỀU 3 QUY CHẾ VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 35/2018/QĐ-UBND NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2018 CỦA UBND TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định s 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh tại Tờ trình s 629/TTr-SNV ngày 06 tháng 11 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 3 Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

1. Điểm c Khoản 5 Điều 3, được sửa đổi, bổ sung như sau:

“c. Tập thể, người đứng đầu và cá nhân phụ trách công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính khi chỉ số cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của đơn vị, địa phương đạt từ mức trung bình trở xuống;”

2. Bổ sung Điểm n vào Khoản 5 Điều 3 như sau:

“n. Người đứng đầu đơn vị, địa phương để cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm kỷ cương, kỷ luật hành chính, thời gian làm việc trong đơn vị, địa phương bị xử lý kluật.”

Điều 2. Bãi bỏ điểm d Khoản 5 Điều 3 của Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, các khối thi đua, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức, chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 12 năm 2019;

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính ph;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra VB QPPL (Bộ Tư pháp);
- Ban TĐKT TƯ;
- Vụ Thanh tra - Pháp chế (Ban TĐKT TU);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND t
nh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- CVP, các PCVP;
-
P. Nội chính - Pháp chế;
- Trung tâm Công báo - Tin học t
nh;
- Ban Thi đua - Khen thưởng;
- Lưu: VT: VP. ĐĐBQH, HĐND&
UBND tỉnh, SNV, BTĐ.
(Lên)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Ngọc