Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 49/2004/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 49/2004/QĐ-BTC NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2004 VỀ VIỆC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU VÀNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Nghị định số 86/1999/NĐ-CP ngày 30/8/1999 của Chính phủ về quản lý ngoại hối nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 107/VPCP-KTTH ngày 18/2/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc gia công và miễn thuế nhập khẩu đối với vàng tiêu chuẩn quốc tế;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn thuế nhập khẩu vàng tiêu chuẩn quốc tế do Ngân hàng nhà nước Việt Nam nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu bổ sung cho Quỹ dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Điều 2: Hàng năm, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mức dự trữ ngoại hối nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đăng ký số lượng vàng tiêu chuẩn quốc tế nhập khẩu bổ sung cho Dự trữ ngoại hối với Bộ Tài chính và thông báo khối lượng vàng tiêu chuẩn quốc tế thực tế nhập khẩu năm trước; Đồng thời có trách nhiệm quản lý, sử dụng hàng được miễn thuế đúng mục đích. Nếu sử dụng sai mục đích sẽ bị truy thu thuế theo quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Vụ trưởng Vụ chính sách Thuế, Vụ trưởng Vụ Tài chính Ngân hàng; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt nam, các đơn vị có liên quan và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)