Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4827/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI LĨNH VỰC ĐIỆN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TP-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2600/QĐ-BCT ngày 06/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại tờ trình số 975/TTr-SCT ngày 04/11/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 08 thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa (Có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Công Thương xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính gửi Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh để xây dựng quy trình điện tử trước ngày 20/11/2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- Cục Kiểm soát TTHC - VP CP (bản điện tử);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh (Cổng DVC);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải);
- Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHCNC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thi

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI LĨNH VỰC ĐIỆN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá)

Sửa đổi 08 thủ tục hành chính lĩnh vực Điện đã được công bố tại Quyết định số 4881/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa.

TT

Tên thủ tục hành chính (Mã hồ sơ TTHC trên Cổng DVC Quốc gia)

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Nội dung sửa đổi

1

Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương.

(2.001617.000.00.00.H56)

7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vu hành chính công tỉnh Thanh Hóa (Số 28, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

- Trực tuyến qua dịch vụ công (Mức độ 4):

https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn.

2.100.000 đồng

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật điện lực và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật điện lực.

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ về sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/09/2020 của Bộ Công Thương Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực.

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

1. Trình tự thực hiện.

2. Thành phần hồ sơ.

3. Thời hạn giải quyết.

4. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.

5. Mẫu đơn, mẫu tờ khai.

2

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương.

(2.001549.000.00.00.H56)

4 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vu hành chính công tỉnh Thanh Hóa (Số 28, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

- Trực tuyến qua dịch vụ công (Mức độ 4): https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn.

2.100.000 đồng

1. Trình tự thực hiện

2. Thành phần hồ sơ:

3. Thời hạn giải quyết:

4. Mẫu đơn, mẫu tờ khai

3

Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương.

(2.001561.000.00.00.H56)

7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vu hành chính công tỉnh Thanh Hóa (Số 28, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

- Trực tuyến qua dịch vụ công (Mức độ 4): https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn.

800.000 đồng

1. Trình tự thực hiện.

2. Thành phần sồ hơ .

3. Thời hạn giải quyết.

4. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.

5. Mẫu đơn, mẫu tờ khai.

4

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương.

(2.001632.000.00.00.H56)

4 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vu hành chính công tỉnh Thanh Hóa (Số 28, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

- Trực tuyến qua dịch vụ công (Mức độ 4): https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn.

800.000 đồng

1. Trình tự thực hiện

2. Thành phần hồ sơ

3. Thời hạn giải quyết

4. Mẫu đơn, mẫu tờ khai.

5

Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương.

(2.001249.000.00.00.H56)

7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vu hành chính công tỉnh Thanh Hóa (Số 28, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

- Trực tuyến qua dịch vụ công (Mức độ 4): https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn.

800.000 đồng

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật điện lực và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực.

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ về sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 21/2020/TT- BCT ngày 09/09/2020 của Bộ Công Thương Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực.

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính về Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

1. Trình tự thực hiện.

2. Thành phần hồ sơ.

3. Thời hạn giải quyết.

4. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.

5. Mẫu đơn, mẫu tờ khai.

6

Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương.

(2.001724.000.00.00.H56)

4 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vu hành chính công tỉnh Thanh Hóa (Số 28, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

- Trực tuyến qua dịch vụ công(Mức độ 4): https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn.

800.000 đồng

1. Trình tự thực hiện.

2. Thành phần hồ sơ.

3. Thời hạn giải quyết.

4. Mẫu đơn, mẫu tờ khai.

7

Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương.

(2.001535.000.00.00.H56)

7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vu hành chính công tỉnh Thanh Hóa (Số 28, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

- Trực tuyến qua dịch vụ công(Mức độ 4): https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn.

700.000 đồng

1. Trình tự thực hiện.

2. Thành phần hồ sơ.

3. Thời hạn giải quyết.

4. Yêu cầu, điều kiện thực hiện tục hành chính.

5. Mẫu đơn, mẫu tờ khai.

8

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương.

(2.001266.000.00.00.H56)

4 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vu hành chính công tỉnh Thanh Hóa (Số 28, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

- Trực tuyến qua dịch vụ công(Mức độ 4): https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn.

700.000 đồng

1. Trình tự thực hiện.

2. Thành phần hồ sơ.

3. Thời hạn giải quyết.

4. Mẫu đơn, mẫu tờ khai.