Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2019/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 05 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CỦA ĐỊA PHƯƠNG VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRÊN BIỂN; QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRONG VÙNG NƯỚC NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 259/TTr-SNN ngày 29/8/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Vụ Pháp chế - Bộ NN và PTNT:
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, Các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- TTPVHCC, Phòng KSTTHC;
- Lưu: VT, K13 (45b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

QUY ĐỊNH

TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRÊN BIỂN; QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRONG VÙNG NƯỚC NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 48/2019/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh Bình Định)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định này quy định chi tiết về tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Định.

2. Đối tượng áp dụng:

Cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân có liên quan đến tàu cá hoạt động khai thác thủy sản và cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển; đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong quy định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Vùng nước nội địa tỉnh Bình Định: là vùng nước được tính từ mép nước dọc bờ biển vào sâu trong nội địa (bao gồm sông, ngòi, ao, hồ, đầm ...) và các vùng đất ngập nước thuộc phạm vi của tỉnh.

2. Vùng khai thác thủy sản trên vùng biển Việt Nam: được phân thành 03 vùng: vùng ven bờ, vùng lộng, vùng khơi. Giới hạn của các vùng được quy định tại Điều 42 và Phụ lục IV-A theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

3. Giới hạn vùng nước ven bờ giáp ranh hai tỉnh Phú Yên và Quảng Ngãi được quy định tại Quyết định số 1641/QĐ-UBND ngày 23/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố vùng ranh giới quản lý khai thác thủy sản ven bờ tỉnh Bình Định với các tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Phú Yên.

4. Đóng mới tàu cá: là quá trình thực hiện thi công đóng tàu cá từ lúc dựng sống chính (ky chính) hoặc bước thi công tương tự đến khi bàn giao đưa tàu cá vào hoạt động khai thác.

5. Cải hoán tàu cá: là việc sửa chữa làm ảnh hưởng đến tính năng kỹ thuật của tàu cá (thay đổi kích thước cơ bản của vỏ, thay đổi máy chính, thay đổi công dụng, thay đổi vùng hoạt động của tàu cá).

6. Nghề cm sử dụng khai thác thủy sản ở vùng ven bờ và vùng nước nội địa: được quy định tại Phụ lục II - Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản, ban hành kèm theo Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản (trừ nghề khai thác tôm hùm giống) và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

7. Nghề ưu tiên phát triển: là các nghề sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên, hoạt động khai thác hải sản ở vùng khơi và bao gồm các nghề: lưới vây, câu cá ngừ đại dương, chụp, lồng - bẫy và dịch vụ hậu cần.

Chương II

QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRÊN BIỂN

Điều 3. Các yêu cầu về cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển

1. Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển căn cứ vào hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố ở vùng khơi và Ủy ban nhân dân tỉnh công bố ở vùng ven bờ, vùng lộng.

2. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển phải có trụ sở hoặc nơi đăng ký thường trú tại tỉnh Bình Định.

3. Không cấp văn bản chấp thuận thuê, mua tàu cá từ ngoài tỉnh về đăng ký tại tỉnh Bình Định đối với các tàu cá thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Tàu cá vi phạm khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài;

b) Tàu cá không có nguồn gốc, hồ sơ rõ ràng;

c) Tàu cá đang bị tranh chấp, đang bị các cơ quan thẩm quyền tạm giữ;

d ) Tàu cá đang hoạt động nghề lưới kéo (giã cào);

e) Tàu cá có chiều dài lớn nhất nhỏ hơn 15 mét.

4. Nghề khai thác thủy sản cho tàu cá phải phù hợp với quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

5. Không cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển cho các chủ tàu và các thành viên trong hộ gia đình của chủ tàu có tàu khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài bị bắt giữ và xử lý.

6. Không cấp văn bản chấp thuận cải hoán đối với tàu cá chuyển từ các nghề khác sang nghề lưới kéo.

7. Sau 12 tháng kể từ ngày cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển, nếu tổ chức, cá nhân không triển khai đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá thì văn bản chấp thuận bị thu hồi.

Điều 4. Các tiêu chí ưu tiên trong việc cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển

Thứ tự ưu tiên cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển cho các tổ chức, cá nhân như sau:

1. Các tàu cá đóng mới, cải hoán, thuê, mua thay thế tàu cá cũ do bị chìm đắm, do bị hư hỏng không thể khắc phục được, bán ra ngoài tỉnh.

2. Tham gia các chương trình, dự án liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, chính sách phát triển thủy sản.

3. Các tàu cá có vỏ tàu được chế tạo vật liệu mới, composite, thép và có áp dụng công nghệ mới trong khai thác, bảo quản sản phẩm thủy sản nhằm giảm thất thoát sau thu hoạch.

4. Các tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên, hoạt động khai thác hải sản ở vùng khơi và bao gồm các nghề: lưới vây, câu cá ngừ đại dương, chụp, lồng - bẫy và dịch vụ hậu cần.

Điều 5. Các tiêu chí xét chọn hồ sơ trong việc cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển

Đối với số lượng hồ sơ xin cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển nộp trong cùng một ngày nhiều hơn chỉ tiêu được phân bổ, theo thứ tự ưu tiên như sau:

1. Chủ tàu có tàu cá bị chìm đắm, hư hỏng không thể khắc phục sửa chữa, bán ra ngoài tỉnh và đã hoàn thành việc xóa đăng ký tàu đã có.

2. Tàu cá có vỏ tàu được chế tạo vật liệu mới, composite, thép và máy thủy nhập khẩu mới.

3. Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên và công suất máy chính từ 400 mã lực trở lên.

4. Tàu đăng ký hoạt động khai thác hải sản ở vùng khơi và hoạt động các nghề khuyến khích phát triển: lưới vây, câu cá ngừ đại dương, lưới rê, chụp, lồng - bẫy và dịch vụ hậu cần.

5. Người đề nghị cấp văn bản chấp thuận có một trong những điều kiện sau:

a) Có tàu thuộc diện huy động đăng ký tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo;

b) Có tàu tham gia lực lượng xung kích cứu hộ, cứu nạn và đã tham gia cứu hộ, cứu nạn cho các tàu cá bị tai nạn trên biển do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức, huy động;

e) Là tổ trưởng Tổ hợp tác khai thác trên biển.

Điều 6. Thẩm quyền cấp và hiệu lực văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển

1. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức việc thực hiện cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển.

2. Đối với văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển đã được cấp từ ngày 31/12/2018 trở về trước thì hiệu lực của văn bản đến hết ngày 31/12/2019.

3. Đối với văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển cấp từ ngày 01/01/2019 trở về sau thì hiệu lực của văn bản là 12 tháng kể từ ngày văn bản được phê duyệt đến ngày bắt đầu thực hiện việc đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá.

4. Khi văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển hết hiệu lực, cơ quan cấp văn bản chấp thuận có trách nhiệm thông báo cho chủ tàu cá biết.

5. Tổ chức, cá nhân có văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển hết hiệu lực, nếu có nhu cầu tiếp tục đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá thì phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển để được xem xét, cấp lại văn bản chấp thuận.

Điều 7. Quy trình xét duyệt cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển

1. Trình tự thực hiện

a) Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định;

b) Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Chi cục Thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

c) Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định hồ sơ căn cứ hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản và tiêu chí đặc thù của tỉnh Bình Định, xét cấp văn bản chấp thuận hoặc có văn bản không chấp thuận chuyển Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định để trả lời kết quả cho tổ chức, cá nhân.

2. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định;

b) Cơ quan thẩm định, xử lý hồ sơ: Chi cục Thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRONG VÙNG NƯỚC NỘI ĐỊA

Điều 8. Nguyên tắc cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong vùng nước nội địa

1. Không cho phép đóng mới làm phát sinh thêm tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 6 mét hoạt động trong vùng nước nội địa thuộc địa bàn tỉnh Bình Định.

2 .Tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký thường trú tại tỉnh Bình Định trước khi đóng mới, cải hoán tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 12 mét hoạt động trong vùng nước nội địa thuộc địa bàn tỉnh Bình Định phải có văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán.

3. Việc cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá hoạt động trong vùng nước nội địa căn cứ vào khoản 4, Điều 3 của quy định này và chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trên cơ sở bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản trong vùng nước nội địa.

4. Không cho phép việc thuê, mua tàu cá từ ngoài tỉnh có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét về đăng ký hoạt động trong vùng nước nội địa thuộc địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 9. Hồ sơ và quy trình cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong vùng nước nội địa

1. Hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong vùng nước nội địa: Tờ khai theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quy định này.

2. Chi cục Thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trong vùng nước nội địa theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quy định này.

3. Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa thuộc địa bàn tỉnh Bình Định thực hiện theo Điều 7 chương II của Quy định này.

Chương IV

TỔ CHỨC THI HÀNH

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan chấp hành pháp luật trong việc đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá.

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công khai hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản trên biển của địa phương.

3. Chỉ đạo Chi cục Thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện xét cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển và tàu cá hoạt động trong vùng nước nội địa thuộc địa bàn tỉnh.

4. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong việc đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá theo thẩm quyền.

5. Tổng hợp, báo cáo tình hình đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Thực hiện quản lý phát triển tàu cá trên địa bàn phù hợp với Quy hoạch phát triển thủy sản của tỉnh Bình Định giai đoạn 2010-2020 và định hướng đến năm 2030.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thủy sản trên địa bàn quản lý.

3. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thống kê, báo cáo số lượng tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 6 mét.

Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định này cho ngư dân trên địa bàn quản lý biết, thực hiện đúng quy định.

2. Quản lý chặt chẽ số lượng, không làm phát sinh thêm tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 6 mét trên địa bàn quản lý.

Điều 13. Điều khoản sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn hoặc vướng mắc, các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật./.

 

Phụ lục 1: Tờ khai cấp văn bản đóng mới/cải hoán/thuê/mua tàu cá hoạt động trong vùng nước nội địa

(Ban hành kèm theo Quyết định số ………/2019/QĐ/UBND ngày….tháng….năm 2019 của UBND tỉnh Bình Định)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……………, ngày……..tháng……..năm……….

TỜ KHAI CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI/CẢI HOÁN/THUÊ/MUA TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRONG VÙNG NƯỚC NỘI ĐỊA

Kính gửi: ……………………………………………………………………

Họ tên người đứng khai:………………………………………………………………………

Thường trú tại: …………………………………………………………………………………

Số CMND/Căn cước công dân số:……………………………………………………………

Ngày cấp:…………………………; nơi cấp: ……………………………………………………

Đề nghị đóng mới/cải hoán/thuê/mua tàu cá trong vùng nước nội địa với nội dung sau:

Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m:………………………..; Công suất (KW):………….

Vật liệu vỏ: …………………………………………………;

Nghề chính: ………………………………………………; Nghề kiêm:…………………………

Vùng hoạt động: ……………………………………………………………………………………

Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):

TT

Họ và tên

Địa chỉ

Số chứng minh nhân dân

Giá trị cổ phần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan đóng mới/cải hoán/thuê/mua tàu cá theo đúng nội dung đề nghị và chấp hành các quy định của pháp luật nhà nước./

 

 

ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU
(ký tên và đóng dấu nếu có)

 

Phụ lục 2: Văn bản chấp thuận đóng mới/cải hoán/thuê/mua tàu cá hoạt động trong vùng nước nội địa

(Ban hành kèm theo Quyết định số …………/2019/QĐ/UBND ngày….tháng….năm 2019 của UBND tỉnh Bình Định)

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
BÌNH ĐỊNH
CHI CỤC THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /TC-VBCT

Bình Định, ngày…. tháng….. năm …..

 

VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI/ CẢI HOÁN/ THUÊ, MUA TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRONG VÙNG NƯỚC NỘI ĐỊA

Xét đề nghị của ông (bà): ………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………….

Về việc đóng mới/cải hoán/thuê/mua tàu cá hoạt động trong vùng nước nội địa với các đặc điểm chính như sau:

- Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m:………………………..; Công suất (KW):………….

- Vật liệu vỏ: ………………………………………………………………………………………

- Loại nghề khai thác thủy sản: ……………………………………………………………….

- Vùng hoạt động : ……………………………………………………………………………...

- Thời hạn của văn bản chấp thuận: 12 tháng kể từ ngày ký.

Căn cứ vào chủ trương phát triển nghề cá của Nhà nước và quy hoạch phát triển nghề cá của địa phương, Chi cục Thủy sản Bình Định chấp thuận ông (bà) ……………………. được phép đóng mới/cải hoán/thuê/mua tàu cá hoạt động trong vùng nước nội địa với các nội dung trên./.

 


Nơi nhận:
- Ông (bà): ………….
- Lưu: VT, TC.

CHI CỤC TRƯỞNG
(chữ ký và đóng dấu)