Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 473/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM VÀ PHÒNG, CHỐNG AIDS NĂM 2020 CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy;

Căn cứ Công văn số 2420/VPCP-KGVX ngày 28/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban quốc gia Phòng chống AIDS và Phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống AIDS năm 2020 của Bộ Xây dựng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Đảng ủy Bộ Xây dựng;
- Công đoàn Xây dựng Việt Nam;
- Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Sinh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM VÀ PHÒNG, CHỐNG AIDS NĂM 2020 CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 473/QĐ-BXD ngày 15/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Thực hiện Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy (sau đây viết tắt là Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ); Công văn số 2420/VPCP-KGVX ngày 28/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban quốc gia Phòng chống AIDS và Phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Bộ Xây dựng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống AIDS năm 2020 của Bộ Xây dựng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

2. Xác định rõ các nội dung nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống AIDS năm 2020 của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống AIDS tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tuyên truyền, quán triệt và triển khai các nhiệm vụ cụ thể thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban quốc gia Phòng chống AIDS và Phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Đơn vị thực hiện: Lãnh đạo các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng; các cơ quan báo chí, Trung tâm Thông tin.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý II năm 2020.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ các tổ chức đoàn thể các cấp trong công tác phòng ngừa tệ nạn ma túy, mại dâm và HIV/AIDS tại các cơ quan, đơn vị. Thường xuyên cập nhật, phổ biến thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy, kỹ năng cần thiết để mỗi cá nhân nâng cao khả năng phòng ngừa, tránh sa vào tệ nạn ma túy, đặc biệt ở những nơi tập trung đông công nhân lao động, các công trình xây dựng.

- Đơn vị thực hiện: Lãnh đạo các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

3. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống HIV/AIDS tại cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tình hình tệ nạn ma túy phức tạp, kéo dài tại đơn vị do mình phụ trách, quản lý; trách nhiệm liên đới đối với cán bộ lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền nếu để người thân trong gia đình, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của mình vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống HIV/AIDS.

- Đơn vị thực hiện: Lãnh đạo các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng, theo phân công phụ trách, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức thực hiện kế hoạch này.

2. Báo Xây dựng, Trung tâm thông tin có hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả về Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch này.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tổ chức thực hiện; có hình thức kiểm tra, giám sát phù hợp đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống HIV/AIDS tại cơ quan, đơn vị.

4. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này, định kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định./.