Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2020/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2018 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Điều 2. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2020.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra VPQPPL-Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp;
- LĐVP và CV: XD, TH;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, GD, VH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên Định

 

QUY ĐỊNH

THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 47/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc tuyên truyền, cổ động nhiệm vụ chính trị thông qua các phương tiện tuyên truyền quy định tại Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định này và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quản lý nhà nước về hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, đoàn thể, cá nhân có liên quan đến hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý

1. Đảm bảo nguyên tắc quản lý thống nhất và toàn diện đối với hoạt động tuyên truyền, tuyên truyền kết hợp quảng cáo thương mại; thông báo nội dung tuyên truyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đảm bảo về mật độ, quy cách đối với các vị trí, hình thức phương tiện tuyên truyền.

3. Ưu tiên hoàn chỉnh hệ thống công cụ trực quan công cộng phục vụ cho công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều 3. Trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động tuyên truyền

1. Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý thống nhất về nội dung, hình thức các hoạt động cổ động, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn; tuyên truyền, quảng bá các sự kiện văn hóa, xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Sở Văn hóa và Thể thao giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý về nội dung tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện việc tuyên truyền theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn theo quy định của pháp luật; quản lý hoạt động tuyên truyền tại địa phương.

Điều 4. Phương tiện tuyên truyền

1. Các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác.

2. Bảng tuyên truyền, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình điện tử.

3. Phương tiện giao thông.

4. Hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể thao.

5. Người chuyển tải nội dung tuyên truyền; vật thể tuyên truyền.

6. Các phương tiện tuyên truyền khác theo quy định của pháp luật.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Nội dung, hình thức tuyên truyền, trình tự thông báo nội dung tuyên truyền

1. Nội dung tuyên truyền

a) Cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện tuyên truyền chịu trách nhiệm về nội dung tuyên truyền theo quy định của pháp luật.

b) Cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện thông báo nội dung tuyên truyền đến Sở Văn hóa và Thể thao để theo dõi, quản lý và hướng dẫn thực hiện, trừ nội dung tuyên truyền tại khoản 1 Điều 7 quy định này.

c) Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn cụ thể các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện thông báo nội dung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị.

2. Hình thức tuyên truyền

a) Tuyên truyền thông qua phương tiện tuyên truyền; khuyến khích tuyên truyền bằng các phương tiện sử dụng công nghệ điện tử để truyền tải nội dung tuyên truyền, bao gồm màn hình LED, LCD và các hình thức tương tự; hạn chế treo băng-rôn, lắp đặt bảng, biển hiệu. Không dùng vật liệu nhựa sử dụng 1 lần, bạt hiflex và các vật liệu tương tự.

b) Đối với bảng, biển hiệu, pa nô, áp phích tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị có kích thước như sau: Chiều dài không quá chiều dài hàng rào công trình, chiều cao không quá chiều cao hàng rào công trình.

c) Đối với băng-rôn dọc có chiều ngang 0,8m và chiều cao 2,5m. Băng-rôn ngang có chiều cao 0,8m và chiều dài không quá chiều rộng lòng đường.

d) Sử dụng màu đỏ kết hợp màu vàng đối với hoạt động tuyên truyền quy định tại khoản 1 Điều 7. Màu trắng kết hợp với màu đỏ đối với hoạt động tuyên truyền quy định tại khoản 2 Điều 7. Màu trắng kết hợp với màu xanh, hoặc màu lục đối với hoạt động tuyên truyền quy định tại khoản 3 Điều 7. Quy định này áp dụng đối với việc sử dụng màu chữ và màu nền, không áp dụng đối với các hoạt động tuyên truyền có hướng dẫn riêng của bộ, ngành hoặc mang tính đặc thù có sử dụng tranh, hình ảnh, màu sắc khác để chuyển tải nội dung, chủ đề trong hoạt động tuyên truyền; Sở Văn hóa và Thể thao xem xét hướng dẫn cụ thể khi có đề nghị.

3. Trình tự thông báo nội dung tuyên tuyền

a) Cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu thực hiện tuyên truyền trên màn hình điện tử, bảng tuyên truyền, băng-rôn phải gửi thông báo nội dung tuyên truyền đến Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế trước khi thực hiện tuyên truyền 07 (bảy) ngày làm việc.

b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày Sở Văn hóa và Thể thao xác nhận về việc nhận thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì tổ chức, cá nhân được thực hiện tuyên truyền đã thông báo. Trong trường hợp Sở Văn hóa và Thể thao không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

c) Trường hợp có hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị thực hiện tuyên truyền chủ động làm việc với đơn vị quản lý địa điểm trước khi thực hiện.

Điều 6. Tuyên truyền trên màn hình điện tử, bảng tuyên truyền, băng-rôn

1. Việc đặt bảng tuyên truyền, băng-rôn phải tuân thủ quy định về khu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa; hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện quốc gia; không được che khuất đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng; không được chăng ngang qua đường giao thông và phải tuân thủ quy định này. Chỉ được chăng ngang qua đường đối với quy định tại khoản 1 Điều 7 quy định này.

2. Các hoạt động tuyên truyền, cổ động chính trị, chính sách xã hội trên màn hình điện tử, bảng tuyên truyền, băng-rôn có nội dung quảng cáo phải tuân theo những quy định sau:

a) Biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa của người quảng cáo phải đặt ở phía dưới cùng đối với bảng tuyên truyền, băng-rôn dọc và phía bên phải đối với băng-rôn ngang;

b) Diện tích thể hiện của biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa của người quảng cáo không quá 20% diện tích bảng tuyên truyền, băng-rôn.

3. Không được thực hiện nội dung quảng cáo đối với hoạt động tuyên truyền quy định tại Khoản 1 Điều 7 quy định này.

Điều 7. Quy định về vị trí, địa điểm thực hiện tuyên truyền

1. Đối với hoạt động cổ động tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh bao gồm: Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, đại hội các tổ chức chính trị các cấp, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được treo, đặt bảng, pa nô, băng-rôn và các hình thức tương tự trên tất cả các trụ sở, khu vực, trên trụ đèn chiếu sáng các tuyến đường địa bàn toàn tỉnh.

2. Đối với hoạt động cổ động tuyên truyền các sự kiện chính trị của tỉnh, của ngành được treo, đặt bảng tuyên truyền, băng-rôn dọc tại các trụ sở, khu vực, trên trụ đèn chiếu sáng các tuyến đường trên địa bàn toàn tỉnh, trừ các tuyến đường sau:

a) Đường Lê Lợi (đoạn từ góc đường Điện Biên Phủ đến Đập Đá);

b) Đường Lê Duẩn (đoạn từ cầu Phú Xuân đến cầu Dã Viên);

c) Đường Hùng Vương (đoạn từ ngã 6 Hà Nội đến ngã 4 Nguyễn Thị Minh khai);

d) Đường Hà Nội;

đ) Đường Tố Hữu (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường Lê Quang Đạo);

3. Đối với hoạt động cổ động tuyên truyền các sự kiện quảng bá hoạt động văn hóa - kinh tế - xã hội của tỉnh, của ngành được treo, đặt bảng tuyên truyền, băng-rôn dọc tại trụ sở, đơn vị thực hiện, các trụ đèn chiếu sáng tuyến đường trên địa bàn toàn tỉnh, trừ các tuyến đường sau:

a) Đường Lê Lợi (đoạn từ góc đường Điện Biên Phủ đến Đập Đá);

b) Đường Lê Duẩn (đoạn từ cầu Phú Xuân đến cầu Dã Viên);

c) Đường Hùng Vương (đoạn từ ngã 6 Hà Nội đến ngã 4 Nguyễn Thị Minh khai);

d) Đường Hà Nội;

đ) Đường Tố Hữu (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường Lê Quang Đạo);

e) Đường 23 tháng 8;

ê) Đường Lê Huân;

g) Đường Đặng Thái Thân;

h) Đường Đoàn Thị Điểm;

4. Không treo băng-rôn tại hàng rào cơ quan, đơn vị.

Điều 8. Các tuyến đường không được tuyên truyền có nội dung quảng cáo

Các tuyến đường, đoạn đường sau đây không được tuyên truyền có nội dung quảng cáo trên phương tiện băng-rôn:

1. Đường Lê Lợi (đoạn từ góc đường Điện Biên Phủ đến Đội Cung);

2. Đường Hùng Vương (đoạn từ ngã 6 Hà Nội đến ngã 4 Nguyễn Thị Minh Khai);

3. Đường Hà Nội;

4. Đường Tố Hữu (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường Lê Quang Đạo);

5. Đường Lê Duẩn (đoạn từ cầu Phú Xuân đến cầu Dã Viên);

6. Đường 23 tháng 8;

7. Đường Lê Huân;

8. Đường Đặng Thái Thân;

9. Đường Đoàn Thị Điểm;

Điều 9. Quy định việc khắc phục, sửa chữa; thời hạn thực hiện tuyên truyền

1. Tùy từng trường hợp cụ thể, Sở Văn hóa và Thể thao xem xét, hướng dẫn thời hạn thực hiện các hoạt động tuyên truyền phù hợp với mục đích, yêu cầu của hoạt động tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị - văn hóa - kinh tế - xã hội.

2. Trong thời hạn tuyên truyền mà nội dung bị phai mờ, bong sơn, tróc chữ, gãy đổ thì các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền phải kịp thời chỉnh sửa, tháo dỡ đối với băng-rôn trong thời gian không quá 02 (hai) ngày, đối với bảng biển hiệu không quá 05 (năm) ngày khi có văn bản yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Sở Văn hóa và Thể thao

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý thống nhất và toàn diện hoạt động tuyên truyền trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện quy định trên địa bàn tỉnh; đồng thời, thông báo cho các đơn vị để điều chỉnh, tháo dỡ các bảng, hộp đèn, băng-rôn tuyên truyền không đảm bảo mỹ quan đô thị.

c) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho chủ trương trước khi cấp phép thực hiện các bảng tuyên truyền nhiệm vụ chính trị kết hợp quảng cáo thương mại theo quy hoạch được duyệt;

d) Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền trên địa bàn toàn tỉnh.

đ) Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong hoạt động tuyên truyền, tuyên truyền kết hợp quảng cáo thương mại theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao theo dõi, quản lý hoạt động tuyên truyền, kiểm tra hiện trạng để có thông báo điều chỉnh, tháo dỡ, xử lý đối với các bảng, biển hiệu, băng-rôn và các hình thức tương tự hết thời hạn, bạc màu, được lắp đặt tại vị trí không phù hợp gây mất mỹ quan đô thị trên địa bàn.

3. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức chính trị, chính trị- xã hội, chính trị - xã hội- nghề nghiệp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan, phản ánh về Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung./.