Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ
CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 47/2001/QĐ-BTCCBCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HIỆP HỘI QUẢNG CÁO VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG, TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ

Căn sứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 quy định về quyền lập Hội;

Căn cứ Chỉ thị 01/CT ngày 05 tháng 01 năm 1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc tổ chức và hoạt động của các Hội quần chúng;

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 02/03/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc ủy nhiệm Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ cho phép thành lập Hội;

Xét đề nghị của Ban vận động thành lập Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, ý kiến của Bộ Văn hóa - Thông tin và đề nghị của Vụ Tổ chức phi Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cho phép thành lập Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam.

Điều 2: Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa - Thông tin và hoạt động theo điều lệ của Hiệp hội được Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ phê duyệt.

Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tự lo liệu kinh phí và phương tiện hoạt động.

Điều 3: Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3,
- Bộ Văn hóa - Thông tin
- Bộ Công an,
- Lưu VT, TCPCP

BỘ TRƯỞNG, TRƯỞNG BAN
BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
Đỗ Quang Trung