Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 47/1999/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 4 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRONG QUAN HỆ VIỆN TRỢ VỚI CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21-6-1994;
- Căn cứ Quyết định số 80/CT ngày 28-03-1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ban hành quy định trong quan hệ viện trợ với các tổ chức Phi Chính phủ;
- Căn cứ Quyết định số 339/TTg và 340/TTg ngày 24-5- 1996 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập ủy ban Công tác về các tổ chức Phi Chính phủ và về ban hành Quy chế về hoạt động của các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư số 87/TC-VT ngày 27-10-1994 và Thông tư 30/TC-VT ngày 12-6-1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ của các tổ chức Phi Chính phủ và nguồn viện trợ không hoàn lại;
- Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: (Ban hành kèm theo) Quyết định này Quy định trong quan hệ viện trợ với các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây về quan hệ viện trợ với các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài trên địa hàn thành phố Đà Nẵng đều không còn hiệu lực.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện căn cứ quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận
- Như điều 3
- TVTU, TTHĐND
- CT. các PCT
- CPVP
- CV : VX, PC, KTTH, TH
- Lưu VT-VX

TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh

 

QUY ĐỊNH

TRONG QUAN HỆ VIỆN TRỢ VỚI CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Kèm theo Quyết định số 47/1999/Q Đ – UB của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 07-4-1999)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quan hệ viện trợ với các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài (sau đây gọi tắt là tổ chức Phi Chính phủ) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phải phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đồng thời bảo đảm an ninh chính trị và chủ quyền quốc gia.

Điều 2: Các cơ quan, tổ chức và địa phương được quyền chủ động trong việc kêu gọi viện trợ và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về quan hệ viện trợ với các tổ chức Phi Chính phủ theo quy định của Pháp luật.

Điều 3: Việc vận động, tiếp nhận, quản lý, phần phối và sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức Phi Chính phủ phải thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước và Quy định này.

Điều 4: Các cơ quan, tổ chức và địa phương có liên quan phải phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ lẫn nhau để nâng cao hiệu quả viện trợ của các tổ chức Phi Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5: Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng là cơ quan đầu mối giúp UBND thành phố quản lý Nhà nước trong quan hệ viện trợ với các tổ chức Phi Chính phủ, có các nhiệm vụ, quyền hạn sau :

1- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương trong thành phố thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về trình tự, thủ tục và nội dung làm việc trong quan hệ viện trợ với các tổ chức Phi Chính phủ;

2- Quản lý hoạt động của các tổ chức Phi Chính phủ trên địa bàn thành phố theo quy định;

3- Nghiên cứu, đề xuất với UBND thành phố giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong công tác quản lý quan hệ viện trợ với các tổ chức Phi Chính phủ trên địa bàn thành phố sau khi trao đổi với các ngành liên quan;

4- Tham mưu cho UBND thành phố có ý kiến với Ủy ban công tác về các tổ chức Phi Chính phủ trong việc cấp và gia hạn các loại giấy phép của các tổ chức Phi Chính phủ tại thành phố Đà Nẵng, tiếp nhận, xem xét, chuẩn y giấy đăng ký hoạt động của các tổ chức trên;

5- Phối hợp với sê Kế hoạch và Đầu tư tập hợp các dự án trình UBND thành phố phê duyệt; tham mưu cho UBND thành phố về nguồn vốn đối ứng trong quan hệ viện trợ Phi Chính phủ;

6- Thực hiện và hướng dẫn các đơn vị có quan hệ viện trợ với các tổ chức Phi Chính phủ tiến hành các thủ tục đối ngoại cần thiết; theo dõi việc thực hiện các dự án viện trợ của các tổ chức Phi Chính phủ và kết quả làm việc của các đơn vị, địa phương vớI các tổ chức Phi Chính phủ trên địa bàn thành phố; đề xuất UBND thành phố khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc;

7- Phối hợp với Liên hiệp Hữu nghị thành phố tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ vận động, quản lý đối với các nguồn viện trợ của các tổ chức Phi Chính phủ;

8- Theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động quan hệ viện trợ của các tổ chức Phi Chính phủ tại thành phố, định kỳ hàng quý, 6 tháng, một năm báo cáo cho UBND thành phố. Hàng quý, Sở Ngoại vụ càng các cơ quan liên quan họp đánh giá tình hình quan hệ viện trợ và bàn biện pháp tháo gỡ các khó khăn (nếu có).

Điều 6: Liên hiệp Hữu nghị thành phố có các nhiệm vụ, quyền hạn sau :

1- Nghiên cứu, tập hợp tư liệu về các tổ chức Phi Chính phủ có quan hệ với thành phố và các tổ chức Phi Chính phủ tuy chưa có quan hệ nhưng có khả năng viện trợ để phối hợp với Sở Ngoại vụ đề xuất UBND thành phố có chủ trương chỉ đạo, tiến hành việc tiếp xúc, vận động viện trợ.

2- Phối hợp với Sở Ngoại vụ cung cấp cho các đơn vị, địa phương những thông tin có liên quan đến việc tăng cường tranh thủ vận động viện trợ của các tổ chức Phi Chính phủ;

3- Kêu gọi sự cứu trợ khẩn cấp của các tổ chức Phi Chính phủ khi thành phố gặp thiên tai và trong các trường hợp cần thiết mà UBND thành phố có chủ trương.

Điều 7: Sở Tài chính - Vật giá có các nhiệm vụ, quyền hạn sau :

1- Giúp UBND thành phố quản lý mọi nguồn viện trợ (hàng và tiền) của các tổ chức Phi Chính phủ viện trợ cho thành phố theo đúng quy định của Nhà nước;

2- Hướng dẫn các đơn vị nhận viện trợ thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về kế hoạch thu chi, tiếp nhận, quản lý, thanh quyết toán và báo cáo tình hình thực hiện nguồn viện trợ;

3- Thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát và phối hợp với các cơ quan hữu quan giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình tiếp nhận và sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức Phi Chính phủ theo đúng thẩm quyền. Phối hợp với Sở Ngoại vụ tham mưu UBND thành phố xử lý các khoản viện trợ còn thừa khi dự án kết thúc;

4- Phát hiện và xử lý kịp thời theo thẩm quyển hoặc đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm chế độ tài chính trong quá trình quản lý sử dụng nguồn viện trợ của các đơn vị;

5- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng, một năm về kết quả tiếp nhận viện trợ của các tổ chức Phi Chính phủ cho UBND thành phố.

Điều 8: Công an thành phố có trách nhiệm:

1- Tham mưu cho UBND thành phố về những vấn đề có liên quan đến an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội;

2- Phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ hướng dẫn, giúp đỡ và kiểm tra việc thực hiện các quy định trong tiếp xúc làm việc của các đơn vị với các tổ chức Phi Chính phủ, phối hợp với các ngành chức năng giải quyết các vấn đề phát sinh.

Điều 9: Ban Tôn giáo thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ và kiểm tra việc thực hiện đường lối, chính sách tôn giáo của Nhà nước trong quan hệ với các tổ chức Phi Chính phủ thuộc các tổ chức tôn giáo.

Điều 10: Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện có liên quan đến quan hệ viện trợ của các tổ chức Phi Chính phủ, có trách nhiệm sau :

1- Có ý kiến bằng văn bản về các dự án xin viện trợ Phi Chính phủ của đơn vị trực thuộc trình UBND thành phố phê duyệt (thông qua Sở Ngoại vụ);

2- Chỉ đạo, giám sát việc sử dụng viện trợ của các đơn vị trực thuộc theo đúng cam kết, thỏa thuận với các tổ chức Phi Chính phủ và quy định của Nhà nước. Khi có phát sinh những vấn đề vướng mắc phải kịp thời thông báo với Sở Ngoại vụ để phối hợp giải quyết;

a- Quản lý hoạt động của các đoàn thuộc các tổ chức Phi Chính phủ làm việc với các đơn vị trực thuộc;

4- Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an thành phố và Ban Tôn giáo trình phố để thống nhất quản lý việc đón tiếp và làm việc của đơn vị tiếp nhận viện trợ với các tổ chức Phi Chính phủ thuộc các tổ chức tôn giáo;

5- Định kỳ báo cáo theo quý, 6 tháng, năm lên UBND thành phố (thông qua Sở Ngoại vụ) về các hoạt động có liên quan đến nguồn viện trợ của các tổ chức Phi Chính phủ, kể cả nguồn viện trợ do ngành dọc phân bổ.

Điều 11: Đơn vị tiếp nhận viện trợ của các tổ chức Phi Chính phủ có các nhiệm vụ sau :

1- Chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn viện trợ được cấp;

2- Chấp hành các quy định của Nhà nước về việc mời đoàn vào, tiếp xúc, làm việc với các đoàn thuộc các tổ chức Phi Chính phủ, kịp thời báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền để xin ý kiến giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc với các tổ chức Phi Chính phủ;

3- Trong trường hợp đơn vị được trực tiếp nhận viện trợ của các tổ chức Phi Chính phủ nhưng chưa làm thủ tục theo quy định thì đồng thời với việc tiếp nhận, đơn vị phải tiến hành ngay các thủ tục cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Nhà nước;

4- Phối hợp với các cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12: Các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan đến hoạt động viện trợ với các tổ chức Phi Chính phủ phải tuân thủ Quy định này. Giao cho Giám đốc Sở Ngoại vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc Quy định này.

Điều 13: Mọi hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong việc vận động, kêu gọi, tiếp nhận, phân phối, sử dụng và quản lý nguồn viện trợ của các tổ chức Phi Chính phủ  tùy theo mức độ nặng, nhẹ đều bị xử lý nghiêm minh, trong trường hợp nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các ngành, địa phương, đơn vị có thành tích trong việc vận động, tiếp nhận và quản lý việc sử dụng các nguồn viện trợ Phi Chính phủ sẽ được xét khen thưởng.

Điều 14: Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, các cơ quan, địa phương, đơn vị kịp thời phản ánh lên UBND thành phố để sửa đổi, bổ sung Quy định này cho phù hợp với tình hình thực tế.