Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 469/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 326/TTr-SGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này bốn (04) quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã được công bố tại Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

1. Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học (mã số TTHC: BGD-KHA-285397)

- Mã số quy trình thủ tục hành chính: 1.004441-01 (theo mã số mới thay đổi trên dịch vụ công).

- Thời gian thực hiện quy trình: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (ký hiệu TH1). Trường hợp bổ sung hồ sơ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan thực hiện phải ban hành Thông báo bổ sung hồ sơ (ký hiệu TH2).

Cơ quan

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian (ngày)

UBND cấp xã

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, phải nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định:

+ Tiếp nhận hồ sơ và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

+ In và trao Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức, công dân.

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

- Hồ sơ được tiếp nhận và được cập nhật vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả theo Mẫu số 01 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0,5

UBND cấp xã

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Công chức cấp xã được phân công

TH1:

- Hồ sơ phù hợp với quy định về cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học, dự thảo Quyết định cho phép thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.

TH1:

- Dự thảo Quyết định cho phép thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.

TH1: 06;

 

 

 

 

 

TH2: 03.

- Hồ sơ không đủ điều kiện, dự thảo văn bản thông báo chưa cho phép thực hiện chương trình giáo dục tiểu học nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

- Dự thảo Thông báo chưa cho phép thực hiện chương trình giáo dục tiểu học nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

TH2: Hồ sơ không đúng quy định, dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

TH2: Dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

UBND cấp xã

Bước 3

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt văn bản chuyển văn thư vô số, đóng dấu

TH1: Quyết định cho phép thực hiện chương trình giáo dục tiểu học hoặc Thông báo chưa cho phép thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.

TH1: 3,5;

 

 

TH2: 1,5.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

UBND cấp xã

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

TH1 và TH2:

- Vào sổ, trả kết quả cho tổ chức, công dân.

- Cập nhật thông tin vào https:// motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

- Kết thúc quy trình.

TH1: Quyết định cho phép thực hiện chương trình giáo dục tiểu học hoặc Thông báo chưa cho phép thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0

Hồ sơ được lưu tại UBND cấp xã theo quy định hiện hành

2. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (mã số TTHC: BGD-KHA-285393)

- Mã số quy trình TTHC: 1.004492-01 (theo mã số mới thay đổi trên dịch vụ công).

- Thời gian thực hiện quy trình: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (ký hiệu TH1). Trường họp bổ sung hồ sơ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan thực hiện phải ban hành Thông báo bổ sung hồ sơ (ký hiệu TH2).

Cơ quan

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian (ngày)

UBND cấp xã

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, phải nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định:

+ Tiếp nhận hồ sơ và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

+ In và trao Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức, công dân.

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

- Hồ sơ được tiếp nhận và được cập nhật vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả theo Mẫu số 01 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0,5

UBND cấp xã

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Công chức văn hóa xã hội

TH1: Hồ sơ phù hợp với quy định, dự thảo văn bản đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra thực tế các điều kiện thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

TH1: Dự thảo văn bản đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra thực tế.

TH1: 03;

TH2: Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định dự thảo Thông báo nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung và chuyển Bước 6.

TH2: Dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

TH2: 03.

UBND cấp xã

Bước 3

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt văn bản chuyển văn thư vô số, đóng dấu và gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo

Văn bản đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra thực tế

TH1: 1,5

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Bước 4

Kiểm tra thực tế

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

TH1: 10

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Bước 4.1

Xử lý hồ sơ

Chuyên viên

- Dự thảo văn bản mời thành viên kiểm tra thực tế trình Lãnh đạo Phòng phê duyệt và gửi cơ quan liên quan;

- Tổng hợp thành viên tham gia và dự thảo Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, Thông báo thời gian kiểm tra tại cơ sở trình Lãnh đạo Phòng phê duyệt và thông báo đến cơ sở.

- Văn bản mời thành viên tham gia;

- Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, Thông báo thời gian kiểm tra tại cơ sở.

TH1: 06

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Bước 4.2

Kiểm tra thực tế

Đoàn kiểm tra

Kiểm tra điều kiện thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Biên bản kiểm tra

TH1: 01

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Bước 4.3

Xử lý kết quả kiểm tra

Chuyên viên

Căn cứ nội dung tại biên bản kiểm tra, dự thảo văn bản trả lời UBND cấp xã về nội dung đề nghị

Dự thảo văn bản trả lời UBND cấp xã

TH1: 01

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Bước 4.4

Phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phê duyệt văn bản chuyển văn thư vô số, đóng dấu và gửi UBND cấp xã

Văn bản trả lời UBND cấp xã

TH1: 02

UBND cấp xã

Bước 5

Xử lý kết quả thẩm định

Công chức văn hóa xã hội

Căn cứ nội dung văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Trường hợp hồ sơ và thực tế phù hợp về điều kiện thành lập, dự thảo Quyết định thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;

- Trường hợp hồ sơ và thực tế không phù hợp về điều kiện thành lập, dự thảo Thông báo chưa cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập nêu lý do và hướng khắc phục.

Dự thảo Quyết định thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoặc Thông báo chưa cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

TH1: 03

UBND cấp xã

Bước 6

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt văn bản chuyển văn thư vô số, đóng dấu

TH1: Quyết định thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoặc Thông báo chưa cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

TH1: 02;

 

 

TH2: 1,5.

UBND cấp xã

Bước 7

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- TH1 và TH2:

+ Vào số, trả kết quả cho tổ chức, công dân.

+ Cập nhật thông tin vào https:// hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

 

- TH1: Quyết định cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoặc dự thảo Thông báo về việc chưa đủ điều kiện thành lập và nêu rõ lý do.

- TH2: Thông báo nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0

Hồ sơ được lưu tại UBND cấp xã theo quy định hiện hành

3. Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại (mã số TTHC: BGD-KHA-285396)

- Mã số quy trình TTHC: 1.004443-01 (theo mã số mới thay đổi trên dịch vụ công).

- Thời gian thực hiện quy trình: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (ký hiệu TH1). Trường hợp bổ sung hồ sơ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan thực hiện phải ban hành Thông báo bổ sung hồ sơ (ký hiệu TH2).

Cơ quan

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian (ngày)

UBND cấp xã

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, phải nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định:

+ Tiếp nhận hồ sơ và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

+ In và trao Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức, công dân.

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

- Hồ sơ được tiếp nhận và được cập nhật vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả theo Mẫu số 01 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0,5

UBND cấp xã

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Công chức văn hóa xã hội

TH1: Hồ sơ phù hợp với quy định, dự thảo văn bản đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra thực tế các điều kiện hoạt động giáo dục nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

TH1: Dự thảo văn bản đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra thực tế.

 

TH1: 03;

 

TH2: 03.

TH2: Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định dự thảo Thông báo nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung và chuyển Bước 6.

TH2: Dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

UBND cấp xã

Bước 3

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt văn bản chuyển văn thư vô số, đóng dấu gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo

Văn bản đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra thực tế

TH1: 1,5

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Bước 4

Kiểm tra thực tế

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

TH1: 10

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Bước 4.1

Xử lý hồ sơ

Chuyên viên

- Dự thảo văn bản mời thành viên kiểm tra thực tế trình Lãnh đạo Phòng phê duyệt và gửi cơ quan liên quan;

- Tổng hợp thành viên tham gia và dự thảo Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, Thông báo thời gian kiểm tra tại cơ sở trình Lãnh đạo Phòng phê duyệt và thông báo đến cơ sở.

- Văn bản mời thành viên tham gia;

- Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, Thông báo thời gian kiểm tra tại cơ sở.

TH1: 06

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Bước 4.2

Kiểm tra thực tế

Đoàn kiểm tra

Kiểm tra điều kiện hoạt động giáo dục nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Biên bản kiểm tra

TH1: 01

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Bước 4.3

Xử lý kết quả kiểm tra

Chuyên viên

Căn cứ nội dung tại biên bản kiểm tra, dự thảo văn bản trả lời UBND cấp xã về nội dung đề nghị

Dự thảo văn bản trả lời UBND cấp xã

TH1: 01

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Bước 4.4

Phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phê duyệt văn bản chuyển văn thư vô số, đóng dấu và gửi UBND cấp xã

Văn bản trả lời UBND cấp xã

TH1: 02

UBND cấp xã

Bước 5

Xử lý kết quả thẩm định

Công chức văn hóa xã hội

Căn cứ nội dung văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Trường hợp hồ sơ và thực tế phù hợp về điều kiện hoạt động giáo dục, dự thảo Quyết định cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động trở lại;

- Trường hợp hồ sơ và thực tế không phù hợp về điều kiện hoạt động giáo dục, dự thảo Thông báo chưa cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động trở lại nêu lý do và hướng khắc phục.

Dự thảo Quyết định cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động trở lại hoặc Thông báo chưa cho phép hoạt động giáo dục trở lại

TH1: 03

UBND cấp xã

Bước 6

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt văn bản chuyển văn thư vô số đóng dấu

TH1: Quyết định cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động trở lại hoặc Thông báo chưa cho phép hoạt động giáo dục trở lại.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

TH1: 02;

TH2: 1,5.

UBND cấp xã

Bước 7

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- TH1 và TH2:

+ Vào số, trả kết quả cho tổ chức, công dân.

+ Cập nhật thông tin vào https:// hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

- TH1: Quyết định cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoặc dự thảo Thông báo về việc chưa đủ điều kiện thành lập và nêu rõ lý do.

- TH2: Thông báo nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0

Hồ sơ được lưu tại UBND cấp xã theo quy định hiện hành

4. Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (mã số TTHC: BGD-KHA-285394)

- Mã số quy trình TTHC: 1.004485-01 (theo mã số mới thay đổi trên dịch vụ công)

- Thời gian thực hiện quy trình: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (ký hiệu TH1). Trường hợp bổ sung hồ sơ, trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan thực hiện phải ban hành Thông báo bổ sung hồ sơ (ký hiệu TH2).

Cơ quan

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian (ngày)

UBND cấp xã

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, phải nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

- Hồ sơ được tiếp nhận và được cập nhật vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

0,5

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định:

+ Tiếp nhận hồ sơ và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

+ In và trao Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức, công dân.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả theo Mẫu số 01 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

UBND cấp xã

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Công chức văn hóa xã hội

TH1: Hồ sơ phù hợp với quy định, dự thảo văn bản đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra thực tế các điều kiện sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

TH1: Dự thảo văn bản đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra thực tế.

TH1: 03;

TH2: Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định dự thảo Thông báo nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung và chuyển Bước 6.

TH2: Dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

TH2: 01.

UBND cấp xã

Bước 3

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt văn bản chuyển văn thư vô số, đóng dấu và gửi Phòng Giáo dục và Đào

Văn bản đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra thực tế

TH1: 1,5

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Bước 4

Kiểm tra thực tế

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

TH1: 10

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Bước 4.1

Xử lý hồ sơ

Chuyên viên

- Dự thảo văn bản mời thành viên kiểm tra thực tế trình Lãnh đạo Phòng phê duyệt và gửi cơ quan liên quan;

- Tổng hợp thành viên tham gia và dự thảo Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, Thông báo thời gian kiểm tra tại cơ sở trình Lãnh đạo Phòng phê duyệt và thông báo đến cơ sở.

- Văn bản mời thành viên tham gia;

- Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, Thông báo thời gian kiểm tra tại cơ sở.

TH1: 06

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Bước 4.2

Kiểm tra thực tế

Đoàn kiểm tra

Kiểm tra điều kiện thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Biên bản kiểm tra

TH1: 01

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Bước 4.3

Xử lý kết quả kiểm tra

Chuyên viên

Căn cứ nội dung tại biên bản kiểm tra, dự thảo văn bản trả lời UBND cấp xã về nội dung đề nghị

Dự thảo văn bản trả lời UBND cấp xã

TH1: 01

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Bước 4.4

Phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phê duyệt văn bản chuyển văn thư vô số, đóng dấu và gửi UBND cấp xã

Văn bản trả lời UBND cấp xã

TH1: 02

UBND cấp xã

Bước 5

Xử lý kết quả thẩm định

Công chức văn hóa xã hội

Căn cứ nội dung văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Trường hợp hồ sơ và thực tế phù hợp về điều kiện sáp nhập, chia tách, dự thảo Quyết định sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;

- Trường hợp hồ sơ và thực tế không phù hợp về điều kiện sáp nhập, chia tách, dự thảo Thông báo chưa cho phép sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập nêu lý do và hướng khắc phục.

Dự thảo Quyết định sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoặc Thông báo chưa cho phép sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

TH1: 03

UBND cấp xã

Bước 6

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt văn bản chuyển văn thư vô số, đóng dấu

TH1: Quyết định sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoặc Thông báo chưa cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

 

TH1: 02;

 

 

TH2: 1,5.

UBND cấp xã

Bước 7

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- TH1 và TH2:

+ Vào số, trả kết quả cho tổ chức, công dân.

+ Cập nhật thông tin vào https:// hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

- TH1: Quyết định cho phép sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoặc dự thảo Thông báo về việc chưa đủ điều kiện sáp nhập, chia tách và nêu rõ lý do.

- TH2: Thông báo nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0

Hồ sơ được lưu tại UBND cấp xã theo quy định hiện hành