Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 465/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ NỘI DUNG QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC THI, TUYỂN SINH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/112018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1187/QĐ-BGDĐT ngày 22/4/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 30/TTr-SGDĐT ngày 25/4/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 danh mục và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo:

1. Rà soát, cập nhật đăng tải công khai đầy đủ nội dung TTHC được công bố tại Quyết định này trên Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC tỉnh; hướng dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo niêm yết công khai TTHC tại nơi tiếp nhận, giải quyết theo quy định.

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, cập nhật quy trình nội bộ, xây dựng quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này.

Thời hạn hoàn thành 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục và nội dung quy trình giải quyết nội bộ TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4,
- Cục KSTTHC (VP Chính phủ);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm HCC tỉnh (để biết);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh,
Cổng TTĐT, Chuyên viên KGVX;
- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Quốc Tuấn

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC THI, TUYỂN SINH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

A. Danh mục thủ tục hành chính

TT

Mã TTHC

Tên TTHC

Cách thức thực hiện

Cơ quan thực hiện

Thời hạn giải quyết TTHC

Phí, lệ phí

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

1

1.005142

Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông

a) Trực tiếp: Người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi đăng ký dự thi trực tiếp tại trường phổ thông nơi học lớp 12.

b) Nộp trực tuyến:

Người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi đăng ký dự thi trực tuyến tại trường phổ thông nơi học lớp 12.

(Trên Hệ thống quản lý thi của Bộ GDĐT.

Địa chỉ: //thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn)

- Cơ quan thực hiện: Các Trường Trung học phổ thông

- Cơ quan có thẩm quyền: Sở Giáo dục và Đào tạo

Theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Không

Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 và Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

B. Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC: Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (Mã số TTHC: 1.005142)

Thứ tự công việc

Nội dung công việc cụ thể

Đơn vị/ người thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ giờ)

Đánh giá bảng điểm {trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)}

Bước 1

Đối tượng thực hiện:

a) Người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi;

b) Người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước;

c) Người đã có Bằng tốt nghiệp THPT, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh;

d) Một số trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định.

Thí sinh dự thi theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT và theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ GDĐT.

Quy trình thực hiện như sau:

Tiếp nhận hồ sơ:

Hiệu trưởng trường phổ thông hoặc Thủ trưởng đơn vị nơi đăng ký dự thi chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi; thu Phiếu đăng ký dự thi, nhập thông tin thí sinh đăng ký dự thi (đối với thí sinh đăng ký trực tiếp); rà soát, cập nhật thông tin về kết quả học tập của thí sinh ở trường phổ thông; tra cứu thông tin từ nguồn thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác nhận diện ưu tiên theo nơi thường trú cho thí sinh (thực hiện trên Hệ thống Quản lý thi); tổ chức xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi và thông báo công khai những trường hợp không đủ điều kiện dự thi quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021, Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2023 và Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất trước ngày thi 15 ngày; quản lý hồ sơ đăng ký dự thi và chuyển hồ sơ, dữ liệu đăng ký dự thi cho sở Giáo dục và Đào tạo.

Ban giám hiệu các Trường trung học phổ thông

Theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT và theo Hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ GDĐT

 

Bước 2

Xử lý hồ sơ:

Sở Giáo dục và Đào tạo quản trị dữ liệu đăng ký dự thi của thí sinh và gửi dữ liệu về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phòng Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo

Theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT và theo Hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ GDĐT

 

Bước 3

Trả kết quả:

Hiệu trưởng trường phổ thông hoặc Thủ trưởng đơn vị nơi đăng ký dự thi chịu trách nhiệm tổ chức in, đóng dấu và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh.

Ban giám hiệu các Trường trung học phổ thông

Theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT và theo Hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ GDĐT

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

Theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT và theo Hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ GDĐT

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 465/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và nội dung quy trình giải quyết nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh

  • Số hiệu: 465/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 26/04/2024
  • Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh
  • Người ký: Vương Quốc Tuấn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 26/04/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản