Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 455/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày  01 tháng  02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHUYỂN TRƯỜNG KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ LAO ĐỘNG XUẤT KHẨU TRỰC THUỘC CÔNG TY DỊCH VỤ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA THÀNH PHÂN HIỆU 2 CỦA TRƯỜNG CÔNG NHÂN KỸ THUẬT THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố tại Công văn số 7125/LĐTBXH-VP ngày 05 tháng 12 năm 2006 và của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố tại Tờ trình số 791/TTr-SNV ngày 11 tháng 12 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chuyển Trường Kỹ thuật nghiệp vụ lao động xuất khẩu trực thuộc Công ty Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia (được thành lập theo Quyết định số 4642/QĐ-UB ngày 21 tháng 09 năm 2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) thành phân hiệu 2 của Trường Công nhân kỹ thuật thành phố trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố.

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở-ngành có liên quan chỉ đạo Giám đốc Công ty Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia, Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật nghiệp vụ lao động xuất khẩu, Hiệu trưởng Trường Công nhân kỹ thuật thành phố tiến hành thủ tục bàn giao và tiếp nhận tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất, tài sản, hồ sơ tài liệu, công nợ (nếu có), … của Trường Kỹ thuật nghiệp vụ lao động xuất khẩu cho Trường Công nhân kỹ thuật thành phố trong quý I năm 2007 theo đúng quy định của Nhà nước.

Phân hiệu 2 Trường Công nhân kỹ thuật thành phố tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề, dạy ngoại ngữ, giáo dục định hướng … của Trường Kỹ thuật nghiệp vụ lao động xuất khẩu, nhằm phục vụ cho công tác xuất khẩu lao động của thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội Vụ, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Giám đốc Công ty Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia (Suleco), Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật nghiệp vụ lao động xuất khẩu và Hiệu trưởng Trường Công nhân kỹ thuật thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 4;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực UBND/TP;
- Công an thành phố (PC13);
- Kho bạc Nhà nước thành phố;
- Sở Nội vụ (2b);
- VPHĐ-UB: PVP/VX, KT
- Tổ VX, CNN;
- Lưu: VT, (VX-C)TV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài