Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4542/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC THĂNG LONG TRỰC THUỘC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/9/2021 của Bộ văn hóa, Ththao và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc UBND cấp tnh; Phòng văn hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND Thành phố ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Đán và tổ chức sp xếp lại, nâng cao năng lực theo hưng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả các đơn vị nghệ thuật biu din công lập thuộc thành phHà Nội;

Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của SVăn hóa và Ththao thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Ththao tại Tờ trình số 615/TTr-SVHTT ngày 10/10/2022 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3240/TTr-SNV ngày 24/10/2022 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long (sau đây viết tắt là Nhà hát) là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Sở Văn hóa và Ththao thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành trực tiếp của Sở Văn hóa và Th thao thành phố Hà Nội.

2. Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long có chức năng biểu diễn nghệ thuật ca, múa, nhạc; sưu tầm, bảo tồn và phát triển nghệ thuật ca múa nhạc Thăng Long - Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và hàng năm của Nhà hát và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Dàn dựng và biu diễn các chương trình, tiết mục ca múa nhạc đặc sắc về dân gian dân tộc; các chương trình nghệ thuật ca múa nhạc đương đại đảm bảo tính dân tộc và hiện đại và các tiết mục nghệ thuật của các nước trên thế giới phục vụ khán giả trong nước và quốc tế nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và thm mỹ người xem.

3. Sưu tầm, lưu gi, sáng tạo thể nghiệm và phát triển hiện đại nghệ thuật ca múa nhạc dân gian dân tộc; tổng kết kinh nghiệm, nâng cao chất lượng nghệ thuật trong sáng tác và biểu diễn, tiếp thu tinh hoa nghệ thuật ca múa nhạc của các dân tộc trên thế giới nhằm bảo tồn, phát triển nghệ thuật ca múa nhạc Thăng Long - Hà Nội.

4. Xây dựng các chương trình nghệ thuật biu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị; giao lưu, hợp tác với các đoàn nghệ thuật trong nước và nước ngoài theo chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.

5. Liên kết, phối hợp với các đơn vị trong nước và ngoài nước tổ chức các chương trình biểu diễn ca múa nhạc, chương trình nghệ thuật lớn phục vụ khán gitrong nước và nước ngoài.

6. Phối hợp đào tạo; tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho diễn viên, viên chức của Nhà hát.

7. Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Nhà hát và theo quy định của pháp luật.

8. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự; quản lý hồ sơ gốc của cán bộ, viên chức đơn vị; thực hiện các chế độ, chính sách đối với diễn viên, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Nhà hát theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý của UBND Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.

9. Quản lý, sử dụng nhà đất, tài chính, tài sản, ngân sách được phân bvà các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa và Ththao thành phố Hà Nội giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Nhà hát: gồm Giám đốc và không quá 02 (hai) Phó Giám đốc

a) Giám đốc Nhà hát là người đứng đầu Nhà hát, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội và trước pháp luật về mọi hoạt động của Nhà hát.

b) Phó Giám đốc Nhà hát là người giúp Giám đốc Nhà hát, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Nhà hát và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Nhà hát vng mặt, một Phó Giám đốc Nhà hát được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Nhà hát.

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Nhà hát và các viên chức quản lý khác thực hiện theo quy định của pháp luật và theo tiêu chuẩn chức danh, quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của UBND Thành phố.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; đoàn din gm:

a) Phòng Hành chính Tổng hợp;

b) Phòng Tổ chức biu din và Nghệ thuật;

c) Đoàn Ca nhạc Dân tộc;

d) Đoàn Ca nhạc nhẹ;

đ) Đoàn Múa.

Số lượng Phó trưng phòng, Phó trưởng đoàn tại các phòng chuyên môn, đoàn diễn thực hiện theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ.

Điều 4. Số lượng người làm việc

Số lượng người làm việc của Nhà hát được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Văn hóa và Ththao thành phố Hà Nội được UBND Thành phố giao hằng năm.

Điều 5. Cơ chế tài chính

Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long thực hiện cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký. Các quy định trái với quy định tại Quyết định này đu bị bãi bỏ.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Nội v, Văn hóa và Ththao, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chtịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện thị xã; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ VHTT&DL;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Công an thành phố Hà Nội;
- Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội;
- VP UBNDTP: CVP
, các PCVP; Phòng: TH; NC;
- Trung tâm báo chí Thủ đô Hà Nội;
- Trung tâm Tin học - Công báo Thành phố;
- Lưu: VT, SNV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn