Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 45/2007/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CÁN BỘ CÁC BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHỆ CAO, KHU KINH TẾ VÀ CÁC BAN QUẢN LÝ CÓ TÊN GỌI KHÁC THUỘC BỘ VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Về thẩm quyền quản lý cán bộ các Ban Quản lý trực thuộc Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Giao các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục do pháp luật quy định về quản lý cán bộ các Ban Quản lý trực thuộc được quyết định như sau:

 1. Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, cách chức, điều động, khen thưởng, kỷ luật Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam;

 2. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, cách chức, điều động, khen thưởng, kỷ luật Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các ủy viên Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc;

 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, cách chức, điều động, khen thưởng, kỷ luật Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các ủy viên Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Trưởng ban Ban Quản lý quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban QL Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam;
- Ban QL Khu công nghệ cao Hoà Lạc;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCB.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng