Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 449/ĐBVN

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CẦU BẮC LUÂN THUỘC QUỐC LỘ 4B

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Căn cứ văn bản số 6109/KTN ngày 27/11/1993 của Văn phòng Chính phủ về việc ôtô qua lại biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Để phát huy tác dụng phục vụ của cầu Bắc Luân đáp ứng nhu cầu giao lưu kinh tế tại cửa khẩu Móng Cái (phía Trung Quốc là Đông Hưng)
Xét báo cáo của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh tại công văn số 90/GTVT ngày 15/2/1994.
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ninh
.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay quy định cầu Bắc Luân và đoạn đường từ quốc lộ 4B dẫn vào cầu dài 650 m là thuộc về quốc lộ 4B ở địa phận tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2: Giao cho Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh nhiệm vụ tổ chức lực lượng quản lý và sửa chữa đường cầu Bắc Luân quy định ở điều 1 kể từ ngày 1/4/1994 do ngân sách Trung ương đài thọ.

Điều 3: Các ông Chánh văn phòng Bộ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh và các ông Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam , Vụ trưởng vụ KHĐT, TCKT, TCCB-LĐ, PC-VT, KHKT và các Vụ, Ban tham mưu khác trực thuộc Bộ có trách nhiệm thi hành quyết định này theo chức năng quy định.

 

 

Bùi Danh Lưu

(Đã ký)