Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4470/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC TIỀN ĂN THƯỜNG XUYÊN ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO CỦA TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ THAO TỈNH, TRUNG TÂM VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH, TRƯỜNG NĂNG KHIẾU THỂ THAO TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 149/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 07/11/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao;

Căn cứ Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trong thời gian tập trung tập luyện và thi đấu và chế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 12/3/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt số môn thi đấu, số lượng, mức tiền ăn thường xuyên cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao của Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh, Trung tâm Võ Cổ truyền Bình Định và Trường Năng Khiếu thể thao tỉnh;

Xét đề nghị của liên Sở: Văn hóa và Thể thao và Tài chính tại Tờ trình số 120/TTr-SVHTT-STC ngày 29/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức tiền ăn thường xuyên đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh, Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, Trường Năng khiếu thể thao tỉnh, như sau:

1. Điều chỉnh mức tiền ăn thường xuyên cho vận động viên, huấn luyện viên theo cấp độ đội tuyển tỉnh tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh, Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng/người/ngày

TT

Vận động viên, huấn luyện viên theo cấp đội tuyển

Mức tiền ăn thường xuyên hiện hưởng
(QĐ số 4162/QĐ-UBND)

Mức tiền ăn thường xuyên được điều chỉnh

01

Đội tuyển tỉnh, ngành

85.000

100.000

02

Đội tuyển trẻ tỉnh, ngành

70.000

90.000

Trong thời gian tập luyện, thi đấu các giải thể thao thành tích cao thì không được hưởng mức ăn thường xuyên theo quy định này.

2. Điều chỉnh mức tiền ăn thường xuyên cho vận động viên, huấn luyện viên tại Trường Năng khiếu thể dục thể thao tỉnh, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng/người/ngày

TT

Vận động viên, huấn luyện viên theo cấp đội tuyển

Mức tiền ăn thường xuyên hiện hưởng (QĐ số 4162/QĐ- UBND)

Mức tiền ăn thường xuyên được điều chỉnh

01

Mức tiền ăn thường xuyên của VĐV

65.000

80.000

02

Mức tiền ăn thường xuyên của HLV

50.000

70.000

3. Trong thời gian tập trung tập luyện và thi đấu ở trong nước theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì được bổ sung chế độ tiền thuốc bổ tăng lực và thực phẩm chức năng đối với vận động viên, huấn luyện viên với mức hỗ trợ bằng 10% mức dinh dưỡng hiện đang hưởng theo chế độ tập trung tập luyện và thi đấu tại Phần A, Điểm 2 Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 của UBND tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 4162/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 12/03/2013 của UBND tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa và Thể thao, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVP CN;
- Lưu: VT, K7, K16.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh