Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 444/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN TOÀN BỘ QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 94/SKHCN-VP ngày 07 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thiết lập lại quy trình điện tử giải quyết đối với các thủ tục hành chính này trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TT.PVHCC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên Định

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh)

1. Quy trình cấp Giấy chứng nhận trong trường giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Quy trình thực hiện

Thời gian

(1) Tiếp nhận hồ

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Thực hiện kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ.

04 giờ/1 hồ sơ

(2) Số hóa

Bộ phận Hành chính - Tổ chức TT.PVHCC

Thực hiện số hóa, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

02 giờ/1 hồ sơ

(3) Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định, đề xuất kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết; xin ý kiến về chuyên môn trên môi trường mạng

16 giờ/ 1 hồ sơ

(4) Trao đổi, góp ý

Phòng Quản lý Khoa học (Hoàng Việt Hương, Hoàng Công, Trần Thị Hồng Minh).

Trao đổi, góp ý về chuyên môn

20 giờ/1 hồ sơ

(5) Hoàn thiện dự thảo

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Tổng hợp góp ý, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, trình lãnh đạo phòng xem xét trên môi trường mạng

08 giờ/1 hồ sơ

(6) Phê duyệt/ Trình phê duyệt

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

(6.1) Trường hợp TTHC được ủy quyền phê duyệt:

ln kết quả, phê duyệt, ký số, chuyển kết quả về văn thư trên môi trường mạng

(6.2) Trường hợp TTHC chưa được ủy quyền phê duyệt:

Ký số, chuyển dự thảo trên môi trường mạng đến phòng, ban chuyên môn phụ trách để trình

04 giờ/1 hồ sơ

(6.2.1) Trình phê duyệt

Phòng Quản lý Khoa học (Hoàng Việt Hương, Hoàng Công, Trần Thị Hồng Minh)

Hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, trình phê duyệt

16 giờ/1 hồ sơ

(6.2.2) Phê duyệt

Lãnh đạo đơn vị

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

04 giờ/1 hồ sơ

(7) Ban hành

Văn thư đơn vị

Vào số, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng

03 giờ/ 1 hồ sơ

(8) Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Thực hiện nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu, trả kết quả hoặc thực hiện quy trình liên thông; đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về đơn vị để lưu trữ theo quy định

03 giờ / 1 hồ sơ

2. Quy trình cấp Giấy chứng nhận trong trong trường giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ công nghệ bị rách, nát

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Quy trình thực hiện

Thời gian

(1) Tiếp nhận hồ

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Thực hiện kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ.

04 giờ/1 hồ sơ

(2) Số hóa

Bộ phận Hành chính - Tổ chức TT.PVHCC

Thực hiện số hóa, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

02 giờ/1 hồ sơ

(3) Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định, đề xuất kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết; xin ý kiến về chuyên môn trên môi trường mạng

16 giờ/ 1 hồ sơ

(4) Trao đổi, góp ý

Phòng Quản lý Khoa học (Hoàng Việt Hương, Hoàng Công, Trần Thị Hồng Minh).

Trao đổi, góp ý về chuyên môn

20 giờ/1 hồ sơ

(5) Hoàn thiện dự thảo

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Tổng hợp góp ý, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, trình lãnh đạo phòng xem xét trên môi trường mạng

08 giờ/1 hồ sơ

(6) Phê duyệt/ Trình phê duyệt

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

(6.1) Trường hợp TTHC được ủy quyền phê duyệt:

ln kết quả, phê duyệt, ký số, chuyển kết quả về văn thư trên môi trường mạng

(6.2) Trường hợp TTHC chưa được ủy quyền phê duyệt:

Ký số, chuyển dự thảo trên môi trường mạng đến phòng, ban chuyên môn phụ trách để trình

04 giờ/1 hồ sơ

(6.2.1) Trình phê duyệt

Phòng Quản lý Khoa học (Hoàng Việt Hương, Hoàng Công, Trần Thị Hồng Minh)

Hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, trình phê duyệt

16 giờ/1 hồ sơ

(6.2.2) Phê duyệt

Lãnh đạo đơn vị

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

04 giờ/1 hồ sơ

(7) Ban hành

Văn thư đơn vị

Vào số, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng

03 giờ/ 1 hồ sơ

(8) Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Thực hiện nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu, trả kết quả hoặc thực hiện quy trình liên thông; đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về đơn vị để lưu trữ theo quy định

03 giờ / 1 hồ sơ

3. Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị rách, nát

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Quy trình thực hiện

Thời gian

(1) Tiếp nhận hồ

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Thực hiện kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ.

04 giờ/1 hồ sơ

(2) Số hóa

Bộ phận Hành chính - Tổ chức TT.PVHCC

Thực hiện số hóa, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

02 giờ/1 hồ sơ

(3) Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định, đề xuất kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết; xin ý kiến về chuyên môn trên môi trường mạng

16 giờ/ 1 hồ sơ

(4) Trao đổi, góp ý

Phòng Quản lý Khoa học (Hoàng Việt Hương, Hoàng Công, Trần Thị Hồng Minh).

Trao đổi, góp ý về chuyên môn

20 giờ/1 hồ sơ

(5) Hoàn thiện dự thảo

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Tổng hợp góp ý, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, trình lãnh đạo phòng xem xét trên môi trường mạng

08 giờ/1 hồ sơ

(6) Phê duyệt/ Trình phê duyệt

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

(6.1) Trường hợp TTHC được ủy quyền phê duyệt:

ln kết quả, phê duyệt, ký số, chuyển kết quả về văn thư trên môi trường mạng

(6.2) Trường hợp TTHC chưa được ủy quyền phê duyệt:

Ký số, chuyển dự thảo trên môi trường mạng đến phòng, ban chuyên môn phụ trách để trình

04 giờ/1 hồ sơ

(6.2.1) Trình phê duyệt

Phòng Quản lý Khoa học (Hoàng Việt Hương, Hoàng Công, Trần Thị Hồng Minh)

Hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, trình phê duyệt

16 giờ/1 hồ sơ

(6.2.2) Phê duyệt

Lãnh đạo đơn vị

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

04 giờ/1 hồ sơ

(7) Ban hành

Văn thư đơn vị

Vào số, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng

03 giờ/ 1 hồ sơ

(8) Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Thực hiện nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu, trả kết quả hoặc thực hiện quy trình liên thông; đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về đơn vị để lưu trữ theo quy định

03 giờ / 1 hồ sơ

4. Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Quy trình thực hiện

Thời gian

(1) Tiếp nhận hồ

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Thực hiện kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ.

04 giờ/1 hồ sơ

(2) Số hóa

Bộ phận Hành chính - Tổ chức TT.PVHCC

Thực hiện số hóa, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

02 giờ/1 hồ sơ

(3) Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định, đề xuất kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Nghiên cứu hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết; xin ý kiến về chuyên môn trên môi trường mạng

60 giờ

(4) Trao đổi, góp ý

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KH&CN:

- Nguyễn Đức Phú;

- Phan Trọng;

- Hồ Xuân Hảo.

Trao đổi, góp ý về chuyên môn

40 giờ

(5) Hoàn thiện dự thảo

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Tổng hợp góp ý, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, trình lãnh đạo phòng xem xét trên môi trường mạng

4 giờ

(6) Phê duyệt/ Trình phê duyệt

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

- Trường hợp TTHC được ủy quyền phê duyệt:

In kết quả, phê duyệt, ký số, chuyển kết quả về văn thư trên môi trường mạng

- Trường hợp TTHC chưa được ủy quyền phê duyệt:

Ký số, chuyển dự thảo môi trường mạng đến phòng QLCN&TTCN để trình

2 giờ/ 1 hồ sơ

(6.2.1) Trình phê duyệt

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KH&CN

- Phan Trọng;

- Hồ Xuân Hảo.

Hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, phê duyệt.

4 giờ

(6.2.2) Phê duyệt

Lãnh đạo Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KH&CN

Phê duyệt kết quả, chuyển văn thư ban hành

2 giờ/ 1 hồ sơ

(7) Ban hành

Văn thư Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KH&CN

Vào số, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng

1 giờ/ 1 hồ sơ

(8) Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Thực hiện nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu, trả kết quả: đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về Sở KHCN để lưu trữ theo quy định

1 giờ/ 1 hồ sơ

5. Thủ tục đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Quy trình thực hiện

Thời gian

(1) Tiếp nhận hồ

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm phục vụ hành chính công (TT.PVHCC)

Thực hiện kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ

4 giờ/ 1 hồ sơ

(2) Số hóa

Bộ phận Hành chính - Tổ chức TT.PVHCC

Thực hiện số hóa, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

2 giờ/1 hồ sơ

(3) Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định, đề xuất kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Nghiên cứu hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết; xin ý kiến về chuyên môn trên môi trường mạng

8 giờ

(4) Trao đổi, góp ý

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KH&CN:

- Nguyễn Đức Phú;

- Phan Trọng;

- Hồ Xuân Hảo.

Trao đổi góp ý về chuyên môn

10 giờ

(5) Hoàn thiện dự thảo

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Tổng hợp góp ý, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, trình lãnh đạo phòng xem xét trên môi trường mạng

4 giờ

(6) Phê duyệt/ Trình phê duyệt

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

- Trường hợp TTHC được ủy quyền phê duyệt:

In kết quả, phê duyệt, ký số, chuyển kết quả về văn thư trên môi trường mạng

- Trường hợp TTHC chưa được ủy quyền phê duyệt:

Ký số, chuyển dự thảo môi trường mạng đến phòng QLCN&TTCN để trình

4 giờ/ 1 hồ sơ

(6.2.1) Trình phê duyệt

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KH&CN:

- Phan Trọng;

- Hồ Xuân Hảo.

Hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, trình phê duyệt

4 giờ

(6.2.2) Phê duyệt

Lãnh đạo Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KH&CN

Phê duyệt kết quả, chuyển văn thư ban hành

2 giờ/1 hồ sơ

(7) Ban hành

Văn thư Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KH&CN

Vào số, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng

1 giờ/1 hồ sơ

(8) Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Thực hiện nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu, trả kết quả: đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về Sở KHCN để lưu trữ theo quy định

1 giờ/1 hồ sơ

6. Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Quy trình thực hiện

Thời gian

Tiếp nhận hồ

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm phục vụ hành chính công (TT.PVHCC)

Thực hiện kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ

4 giờ/ 1 hồ sơ

Số hóa

Bộ phận Hành chính - Tổ chức TT.PVHCC

Thực hiện số hóa, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

2 giờ/1 hồ sơ

Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết, xin ý kiến về chuyên môn trên môi trường mạng

14 giờ

Trao đổi ý kiến

Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ: (chuyên viên)

- Nguyễn Đình Nhật Phước;

- Nguyễn Văn Ngọc Tường

Trao đổi góp ý về chuyên môn

08 giờ

Hoàn thiện dự thảo

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Tổng hợp góp ý, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, trình lãnh đạo phòng xem xét trên môi trường mạng

4 giờ

Phê duyệt /Trình phê duyệt

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

- Trường hợp TTHC được ủy quyền phê duyệt:

In kết quả, phê duyệt, ký số, chuyển kết quả về văn thư trên môi trường mạng

- Trường hợp TTHC chưa được ủy quyền phê duyệt:

Ký số, chuyển dự thảo môi trường mạng đến phòng QLCN&TTCN để trình

2 giờ /1 hồ sơ

Trình phê duyệt

Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ: (chuyên viên)

- Nguyễn Đình Nhật Phước;

- Nguyễn Văn Ngọc Tường

Hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, trình phê duyệt

4 giờ

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

Phê duyệt kết quả, chuyển văn thư ban hành

1 giờ/ 1 hồ sơ

Ban hành

Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ

Vào số, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng

30 phút/1 hồ sơ

Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công(TT.PVHCC)

Thực hiện nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu, trả kết quả: đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về Sở KHCN để lưu trữ theo quy định

30 phút/ 1 hồ sơ

7. Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đối với thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Quy trình thực hiện

Thời gian

Tiếp nhận hồ

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm phục vụ hành chính công (TT.PVHCC)

Thực hiện kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ

4 giờ/ 1 hồ sơ

Số hóa

Bộ phận hành chính-Tổ chức TTPVHCC

Thực hiện số hóa, kí số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

2 giờ/1 hồ sơ

Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết, xin ý kiến về chuyên môn trên môi trường mang

54 giờ

Trao đổi ý kiến

Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ: (chuyên viên)

- Nguyễn Đình Nhật Phước;

- Nguyễn Văn Ngọc Tường

Trao đổi góp ý về chuyên môn

8 giờ

Hoàn thiện dự thảo

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Tổng hợp góp ý, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, trình lãnh đạo phòng xem xét trên môi trường mạng

4 giờ

Phê duyệt /Trình phê duyệt

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

- Trường hợp TTHC được ủy quyền phê duyệt:

In kết quả, phê duyệt, ký số, chuyển kết quả về văn thư trên môi trường mạng

- Trường hợp TTHC chưa được ủy quyền phê duyệt:

Ký số, chuyển dự thảo môi trường mạng đến phòng QLCN&TTCN để trình

02 giờ/ 1 hồ sơ

Trình phê duyệt

Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ: (chuyên viên)

- Nguyễn Đình Nhật Phước:

- Nguyễn Văn Ngọc Tường

Hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, trình phê duyệt

4 giờ

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

Phê duyệt kết quả, chuyển văn thư ban hành

1 giờ/1 hồ sơ

Ban hành

Văn thư Sở Khoa học và Công

Vào số, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng

30 phút/ 1 hồ sơ

8. Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Quy trình thực hiện

Thời gian

(1) Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Thực hiện kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ.

4 giờ/1 hồ sơ

(2) Số hóa

Bộ phận Hành chính - Tổ chức TTPVHCC

Thực hiện số hóa, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

2 giờ/ 1 hồ sơ

(3) Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định, đề xuất kết quả

Bộ phận TN& TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết; xin ý kiến về chuyên môn trên môi trường mạng

128 giờ / 1 hồ sơ

(4) Trao đổi, góp ý

Phòng Quản lý Chuyên ngành (Hồ Lê Thủy Dương)

Trao đổi, góp ý về chuyên môn

80 giờ/ 1 hồ sơ

(5) Hoàn thiện dự thảo

Bộ phận TN& TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Tổng hợp góp ý, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, trình lãnh đạo phòng xem xét trên môi trường mạng

4 giờ/ 1 hồ sơ

(6) Phê duyệt/ Trình phê duyệt

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TTPVHCC)

(6.1) Trường hợp TTHC được ủy quyền phê duyệt:

In kết quả, phê duyệt, ký số, chuyển kết quả về văn thư trên môi trường mạng

(6.2) Trường hợp TTHC chưa được ủy quyền phê duyệt:

Ký số, chuyển dự thảo trên môi trường mạng đến phòng, ban chuyên môn phụ trách để trình

2 giờ/ 1 hồ sơ

(6.2.1) Trình phê duyệt

Phòng Quản lý Chuyên ngành (Hồ Lê Thủy Dương)

Hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, trình phê duyệt

4 giờ/ 1 hồ sơ

(6.2.2) Phê duyệt

Lãnh đạo đơn vị

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

8 giờ/ 1 hồ sơ

(7) Ban hành

Văn thư đơn vị

Vào số, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký  số) trên môi trường mạng

4 giờ/ 1 hồ sơ

(8) Trả kết quả

Bộ phận TN& TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Thực hiện nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu, trả kết quả hoặc thực hiện quy trình liên thông; đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về đơn vị để lưu trữ theo quy định

4 giờ/ 1 hồ sơ

9. Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Quy trình thực hiện

Thời gian

(1) Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Thực hiện kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ.

4 giờ/1 hồ sơ

(2) Số hóa

Bộ phận Hành chính - Tổ chức TTPVHCC

Thực hiện số hóa, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

2 giờ/ 1 hồ sơ

(3) Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định, đề xuất kết quả

Bộ phận TN& TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết; xin ý kiến về chuyên môn trên môi trường mạng

68 giờ / 1 hồ sơ

(4) Trao đổi, góp ý

Phòng Quản lý Chuyên ngành (Hồ Lê Thủy Dương)

Trao đổi, góp ý về chuyên môn

20 giờ/ 1 hồ sơ

(5) Hoàn thiện dự thảo

Bộ phận TN& TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Tổng hợp góp ý, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, trình lãnh đạo phòng xem xét trên môi trường mạng

4 giờ/ 1 hồ sơ

(6) Phê duyệt/ Trình phê duyệt

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TTPVHCC)

(6.1) Trường hợp TTHC được ủy quyền phê duyệt:

In kết quả, phê duyệt, ký số, chuyển kết quả về văn thư trên môi trường mạng

(6.2) Trường hợp TTHC chưa được ủy quyền phê duyệt:

Ký số, chuyển dự thảo trên môi trường mạng đến phòng, ban chuyên môn phụ trách để trình

2 giờ/ 1 hồ sơ

(6.2.1) Trình phê duyệt

Phòng Quản lý Chuyên ngành (Hồ Lê Thủy Dương)

Hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, trình phê duyệt

4 giờ/ 1 hồ sơ

(6.2.2) Phê duyệt

Lãnh đạo đơn vị

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

8 giờ/ 1 hồ sơ

(7) Ban hành

Văn thư đơn vị

Vào số, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng

4 giờ/ 1 hồ sơ

(8) Trả kết quả

Bộ phận TN& TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Thực hiện nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu, trả kết quả hoặc thực hiện quy trình liên thông; đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về đơn vị để lưu trữ theo quy định

4 giờ/ 1 hồ sơ

10. Quy trình cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ôxít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Quy trình thực hiện

Thời gian

(1) Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Thực hiện kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ.

30 phút/1 hồ sơ

(2) Số hóa

Bộ phận Hành chính - Tổ chức TTPVHCC

Thực hiện số hóa, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

30 phút/1 hồ sơ

(3) Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định, đề xuất kết quả

Bộ phận TN& TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết; xin ý kiến về chuyên môn trên môi trường mạng

04 giờ / 1 hồ sơ

(4) Trao đổi, góp ý

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Thị Xuân Mai)

Trao đổi, góp ý về chuyên môn

03 giờ/ 1 hồ sơ

(5) Hoàn thiện dự thảo

Bộ phận TN& TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Tổng hợp góp ý, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, trình lãnh đạo phòng xem xét trên môi trường mạng

2 giờ/ 1 hồ sơ

(6) Phê duyệt/ Trình phê duyệt

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TTPVHCC)

(6.1) Trường hợp TTHC được ủy quyền phê duyệt:

In kết quả, phê duyệt, ký số, chuyển kết quả về văn thư trên môi trường mạng

(6.2) Trường hợp TTHC chưa được ủy quyền phê duyệt:

Ký số, chuyển dự thảo trên môi trường mạng đến phòng, ban chuyên môn phụ trách để trình

2 giờ/ 1 hồ sơ

(6.2.1) Trình phê duyệt

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Xuân Mai)

Hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, trình phê duyệt

2 giờ/ 1 hồ sơ

(6.2.2) Phê duyệt

Lãnh đạo đơn vị

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

1 giờ/ 1 hồ sơ

(7) Ban hành

Văn thư đơn vị

Vào số, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký  số) trên môi trường mạng

30 phút/ 1 hồ sơ

(8) Trả kết quả

Bộ phận TN& TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Thực hiện nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu, trả kết quả hoặc thực hiện quy trình liên thông; đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về đơn vị để lưu trữ theo quy định

30 phút/ 1 hồ sơ

11. Quy trình Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Quy trình thực hiện

Thời gian

(1) Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Thực hiện kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ.

4 giờ/1 hồ sơ

(2) Số hóa

Bộ phận Hành chính - Tổ chức TTPVHCC

Thực hiện số hóa, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

2 giờ/ 1 hồ sơ

(3) Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định, đề xuất kết quả

Bộ phận TN& TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết; xin ý kiến về chuyên môn trên môi trường mạng

94 giờ / 1 hồ sơ

(4) Trao đổi, góp ý

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Thị Xuân Mai)

Trao đổi, góp ý về chuyên môn

80 giờ/ 1 hồ sơ

(5) Hoàn thiện dự thảo

Bộ phận TN& TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Tổng hợp góp ý, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, trình lãnh đạo phòng xem xét trên môi trường mạng

10 giờ/ 1 hồ sơ

(6) Phê duyệt/ Trình phê duyệt

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TTPVHCC)

(6.1) Trường hợp TTHC được ủy quyền phê duyệt:

In kết quả, phê duyệt, ký số, chuyển kết quả về văn thư trên môi trường mạng

(6.2) Trường hợp TTHC chưa được ủy quyền phê duyệt:

Ký số, chuyển dự thảo trên môi trường mạng đến phòng, ban chuyên môn phụ trách để trình

02 giờ/ 1 hồ sơ

(6.2.1) Trình phê duyệt

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Xuân Mai)

Hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, trình phê duyệt

16 giờ/ 1 hồ sơ

(6.2.2) Phê duyệt

Lãnh đạo đơn vị

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

08 giờ/ 1 hồ sơ

(7) Ban hành

Văn thư đơn vị

Vào số, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng

04 giờ/ 1 hồ sơ

(8) Trả kết quả

Bộ phận TN& TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Thực hiện nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu, trả kết quả hoặc thực hiện quy trình liên thông; đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về đơn vị để lưu trữ theo quy định

04 giờ/ 1 hồ sơ

12. Thay đổi, bổ sung phạm vi lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Quy trình thực hiện

Thời gian

(1) Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Thực hiện kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ.

4 giờ/1 hồ sơ

(2) Số hóa

Bộ phận Hành chính - Tổ chức TTPVHCC

Thực hiện số hóa, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

2 giờ/ 1 hồ sơ

(3) Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định, đề xuất kết quả

Bộ phận TN& TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết; xin ý kiến về chuyên môn trên môi trường mạng

94 giờ / 1 hồ sơ

(4) Trao đổi, góp ý

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Thị Xuân Mai)

Trao đổi, góp ý về chuyên môn

80 giờ/ 1 hồ sơ

(5) Hoàn thiện dự thảo

Bộ phận TN& TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Tổng hợp góp ý, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, trình lãnh đạo phòng xem xét trên môi trường mạng

10 giờ/ 1 hồ sơ

(6) Phê duyệt/ Trình phê duyệt

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TTPVHCC)

(6.1) Trường hợp TTHC được ủy quyền phê duyệt:

In kết quả, phê duyệt, ký số, chuyển kết quả về văn thư trên môi trường mạng

(6.2) Trường hợp TTHC chưa được ủy quyền phê duyệt:

Ký số, chuyển dự thảo trên môi trường mạng đến phòng, ban chuyên môn phụ trách để trình

02 giờ/ 1 hồ sơ

………………….

(4) Trao đổi, góp ý

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Thị Xuân Mai)

Trao đổi, góp ý về chuyên môn

06 giờ/ 1 hồ sơ

(5) Hoàn thiện dự thảo

Bộ phận TN& TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Tổng hợp góp ý, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, trình lãnh đạo phòng xem xét trên môi trường mạng

02 giờ/ 1 hồ sơ

(6) Phê duyệt/ Trình phê duyệt

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TTPVHCC)

(6.1) Trường hợp TTHC được ủy quyền phê duyệt:

In kết quả, phê duyệt, ký số, chuyển kết quả về văn thư trên môi trường mạng

(6.2) Trường hợp TTHC chưa được ủy quyền phê duyệt:

Ký số, chuyển dự thảo trên môi trường mạng đến phòng, ban chuyên môn phụ trách để trình

02 giờ/ 1 hồ sơ

(6.2.1) Trình phê duyệt

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Xuân Mai)

Hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, trình phê duyệt

04 giờ/ 1 hồ sơ

(6.2.2) Phê duyệt

Lãnh đạo đơn vị

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

02 giờ/ 1 hồ sơ

(7) Ban hành

Văn thư đơn vị

Vào số, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký  số) trên môi trường mạng

03 giờ/ 1 hồ sơ

(8) Trả kết quả

Bộ phận TN& TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Thực hiện nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu, trả kết quả hoặc thực hiện quy trình liên thông; đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về đơn vị để lưu trữ theo quy định

03 giờ/ 1 hồ sơ