Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 44/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRỰC THUỘC THANH TRA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BXD ngày 09/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ tại Tờ trình số 538/TTr-TTr ngày 26/10/2011 và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng: Phòng, chống tham nhũng trực thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng.

Điều 2. Chánh Thanh tra Bộ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Phòng, chống tham nhũng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Lưu: Văn thư, TCCB (H2).

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng