Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 439/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 14 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 4384/QĐ-UBND NGÀY 07/12/2017 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và PTNT theo Nghị Quyết số 18-NQ/TW và Nghị Quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 60/TTr-SNN ngày 07 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 4384/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, cụ thể:

“1. Điểm b, khoản 2, mục II được sửa đổi như sau:

- Giai đoạn 2020-2025: Có 02 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên; 02 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và 01 đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

- Định hướng giai đoạn 2026- 2030: Có 04 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên; 01 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.

2. Khoản 1, mục III được sửa đổi như sau:

a) Giai đoạn 2020-2025: Có 05 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm:

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh;

- Ban Quản lý Rừng phòng hộ Long Thành;

- Ban Quản lý Rừng phòng hộ Tân Phú;

- Ban Quản lý Rừng phòng hộ Xuân Lộc.

b) Định hướng giai đoạn 2026 - 2030: Giữ ổn định các đơn vị như giai đoạn 2020-2025. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn, củng cố tổ chức trong nội bộ các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, nhân sự. Tăng cường sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước và nhân dân đối với hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Điểm a, điểm b khoản 2, mục III được sửa đổi như sau:

a) Giai đoạn 2020-2025, thực hiện như sau:

- Nhóm 2: Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên (02 đơn vị), gồm:

+ Chi cục Chăn nuôi và Thú y;

+ Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc;

- Nhóm 3: Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (02 đơn vị):

+ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh.

+ Ban Quản lý Rừng phòng hộ Tân Phú.

- Nhóm 4: Đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (01 đơn vị):

+ Ban Quản lý Rừng phòng hộ Long Thành;

b) Định hướng đến giai đoạn 2026- 2030:

- Nhóm 2: Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên (04 đơn vị), gồm:

+ Chi cục Chăn nuôi và Thú y;

+ Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc;

+ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh.

+ Ban Quản lý Rừng phòng hộ Tân Phú.”

- Nhóm 3: Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (01 đơn vị), gồm:

+ Ban Quản lý Rừng phòng hộ Long Thành.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, các nội dung còn lại của Quyết định số 4384/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, PCVP. UBND tỉnh (KGVX, KTN);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, KTN.
(Khoa. Ktn/45.dieuchinhQDSNNN)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Chánh