Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 4380/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 05 DỰ ÁN THÍ ĐIỂM SẮP XẾP ĐƯỜNG DÂY ĐI NỔI TẠI MỘT SỐ TUYẾN PHỐ NỘI THÀNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP , ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP ;
Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thủ đô Hà Nội, nghị quyết 07/2006/NQ-HĐND ngày 22/7/2006 của Hội đồng nhân dân Thành phố;
Căn cứ Quyết định số 214/2006/QĐ-UBND ngày 06/12/2006 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành quy định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của UBND Thành phố Hà Nội.
Căn cứ Chỉ thị số 08/2007/CT-UBND ngày 20/4/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các công trình là đường dây đi nổi trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 144/TB-UBND ngày 15/05/2007;
Căn cứ ý kiến chấp thuận chủ trương của UBND Thành phố tại văn bản số 5204/UBND-KH&ĐT ngày 25/9/2007 cho phép tách dự án thí điểm hạ ngầm hệ thống các tuyến cáp và đường dây điện, thông tin trên địa bàn Thành phố Hà Nội thành 05 dự án thí điểm riêng biệt;
Theo đề nghị của Sở Giao thông công chính tại tờ trình số 1050/TTr-GTCC ngày 24/10/2007 về việc xin phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư 05 dự án thí điểm hạ ngầm hệ thống các tuyến cáp và đường dây điện, thông tin trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 901/TTr-KH&ĐT ngày 31/10/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư 05 dự án Thí điểm hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây điện, thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội theo các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án:

- Dự án 1: Dự án Thí điểm hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây điện, thông tin tại Khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm (phố Đinh Tiên Hoàng – Lê Thái Tổ).

- Dự án 2: Dự án Thí điểm hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây điện, thông tin tại Phố Tràng Tiền – Hàng Khay – Tràng Thi – Điện Biên Phủ.

- Dự án 3: Dự án Thí điểm hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây điện, thông tin tại Phố Văn Cao – Liễu Giai – Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng.

- Dự án 4: Dự án Thí điểm hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây điện, thông tin tại Phố Hai Bà Trưng.

- Dự án 5: Dự án Thí điểm hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây điện, thông tin tại phố Kim Mã – Nguyễn Thái Học.

2. Địa điểm xây dựng: 05 tuyến phố tương ứng trên địa bàn các quận Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm:

3. Quy mô đầu tư (Dự kiến): Hạ ngầm toàn bộ đường dây điện, thông tin trên 05 tuyến phố nêu trên bằng phương án kết hợp đi trong ống, hào, tuynen kỹ thuật, chôn trực tiếp. Tận dụng tối đa các tuyến ống, hào, tuynen kỹ thuật hiện có đảm bảo tính đồng bộ. Tổng chiều dài các tuyến hạ ngầm khoảng 15,6km.

4. Chủ đầu tư: Sở Giao thông công chính Hà Nội

5. Nội dung công tác chuẩn bị đầu tư:

+ Điều tra cập nhật số liệu liên quan: thu thập các số liệu, đo vẽ hiện trạng và kế hoạch phát triển của các hệ thống công trình ngầm, nổi liên quan trên các tuyến đường thực hiện thí điểm.

+ Thỏa thuận quy hoạch và các số liệu kỹ thuật

+ Lập dự án đầu tư xây dựng

+ Thẩm định dự án đầu tư.

6. Kinh phí chuẩn bị đầu tư (tạm tính):

- Dự án 1: 112 triệu đồng (Một trăm mười hai triệu đồng)

- Dự án 2: 220 triệu đồng (Hai trăm hai mươi triệu đồng)

- Dự án 3: 416 triệu đồng (Bốn trăm mười sáu triệu đồng).

- Dự án 4: 310 triệu đồng (Ba trăm mười triệu đồng)

- Dự án 5: 305 triệu đồng (Ba trăm lẻ năm triệu đồng)

Kinh phí chuẩn bị đầu tư trên là tạm tính và sẽ được chuẩn xác sau khi dự toán chuẩn bị đầu tư của dự án được cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. Trường hợp dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư (cùng các nội dung công tác chuẩn bị đầu tư đã duyệt) được thẩm định có giá trị lớn hơn 200 triệu đồng do trượt giá thì cấp có thẩm quyền vẫn tiếp tục thẩm định, phê duyệt và báo cáo UBND Thành phố.

7. Nguồn vốn: Vốn ngân sách Thành phố

8. Thời gian hoàn thành chuẩn bị đầu tư dự án: Quý IV/2007.

Điều 2.

+ Quyết định này thay thế cho quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 24/5/2007 của UBND Thành phố;

+ Sở Giao thông công chính có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng;

+ Phối hợp chặt chẽ với các Sở quản lý chuyên ngành của Thành phố đảm bảo tính thống nhất trong thực hiện theo chỉ thị số 08/2007/CT-UBND ngày 20/4/2007 của UBND Thành phố;

+ Liên hệ chặt chẽ với các Ngành dự án có liên quan để tránh hiện tượng đầu tư chồng chéo, lãng phí.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch – Kiến trúc, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Giao thông Công chính, Bưu chính Viễn Thông, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Giám đốc Công an Thành phố; Chủ tịch UBND các quận: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Cầu Giấy và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND T.phố (để b/c);
- V1, V4, XD, THKT;
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi