Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 434/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU TRA CƠ BẢN THỰC HIỆN TỪ NĂM 2021

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ ý kiến của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Tờ trình số 107/TTr-TH ngày 04/8/2020 của Vụ Tổng hợp về việc xin ý kiến danh mục dự án điều tra cơ bản, nhiệm vụ bảo vệ môi trường mở mới từ năm 2021;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục dự án điều tra cơ bản thực hiện từ năm 2021, cụ thể như sau:

- Tên dự án: Điều tra, đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách dân tộc ở các xã biên giới đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Mục tiêu: Làm rõ thực trạng về nội dung, hình thức, phương tiện thực hiện công tác tuyên truyền chính sách dân tộc, đánh giá kết quả, khó khăn, bất cập và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính sách dân tộc ở các xã biên giới đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Thời gian thực hiện: 02 năm (2021-2022).

Điều 2. Căn cứ danh mục dự án được phê duyệt, Vụ Tổng hợp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tuyển chọn, đề xuất đơn vị chủ trì thực hiện dự án trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu VT, Vụ TH (06 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải