Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 433-KHKT/QĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 1976 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MỘT TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC.

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

 Căn cứ vào nghị định số 123-CP ngày 24-8-1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay ban hành tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 1-76. Khuôn khổ và mẫu trình bày tiêu chuẩn để thay thế TCVN 1-67.

Điều 2. – Tiêu chuẩn trên ban hành để chính thức áp dụng, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1977 và phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan.

 

K.T. CHỦ NHIỆM

ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Lê Khắc