Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 154/NQ-CP NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2022 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 24-NQ/TW NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH VÙNG ĐÔNG NAM BỘ ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bo đm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Chính ph vChương trình hành động của Chính phthực hiện Nghị quyết s 24-NQ/TW ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tm nhìn đến năm 2045;

Căn cNghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Điều 2. Các đồng chí Lãnh đạo Bộ căn cứ các giải pháp, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 154/NQ-CP và nội dung của Quyết định này, chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, bảo đm đạt mục tiêu và yêu cầu; chủ động kiểm tra việc triển khai thực hiện.

Thtrưởng các đơn vị thuộc Bộ chđộng bám sát những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết s154/NQ-CP; chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và nhng nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất; tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ trong Kế hoạch này thành đề án, công việc, văn bản để báo cáo Lãnh đạo Bộ, trong đó cn xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị tham gia phối hợp, thời gian hoàn thành đối với tng công việc được giao.

Điều 3. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, định kỳ hàng năm, các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch kèm theo Quyết định này chủ động kim điểm, đánh giá tình hình thực hiện báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả; đồng thời gửi Vụ Ngân sách nhà nước (trước ngày 05 tháng 12 hằng năm) để tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, căn cứ yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đề nghị của các Bộ, cơ quan liên quan vviệc báo cáo đột xuất hoặc thường xuyên tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP, các đơn vị báo cáo theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Th trưng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, cá nhân và tổ chức có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (đ b/c);
-
Văn phòng Chính ph;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Website Bộ Tài chính;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, NSNN (5b).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Đức Phớc

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 154/NQ-CP NGÀY 23/11/2022 CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 43/QĐ-BTC ngày 16/01/2023 của Bộ Tài chính)

STT

NHIỆM VỤ

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ THUỘC BTC CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ THUỘC BTC PHỐI HỢP

NHIỆM VỤ CỤ THỂ

THỜI GIAN THỰC HIỆN, HOÀN THÀNH

1

Đ án phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài theo hưng công nghiệp - đô thị - thương mại - dịch vụ gn với bảo đảm quốc phòng, an ninh

UBND tỉnh Tây Ninh

Vụ Chính sách thuế

Các đơn vị có liên quan

Tham gia ý kiến với UBND tỉnh Tây Ninh

Năm 2023

2

Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động các khu kinh tế ca khẩu trên địa bàn tnh Bình Phước

UBND tỉnh Bình Phước

Vụ Chính sách thuế

Các đơn vị có liên quan

Tham gia ý kiến với UBND tnh Bình Phước

Năm 2023

3

Điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển vùng Đông Nam Bộ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ NSNN tổng hợp chung trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan

Các đơn vị có liên quan

Tham gia ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Năm 2023

4

Xây dựng thể chế, cơ chế điều phối, liên kết phát triển vùng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ NSNN tổng hợp chung trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan

Các đơn vị có liên quan

Tham gia ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Năm 2023

5

Đán về huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trên cơ sở đầu tư công dẫn dt, kích hoạt nguồn lực ngoài nhà nước nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của vùng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ Đầu tư

Các đơn vị có liên quan

Tham gia ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đu tư

Năm 2023

6

Lập quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tm nhìn đến năm 2050

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ Ngân sách nhà nước

Các đơn vị có liên quan

Tham gia ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Năm 2023

7

Lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tm nhìn đến năm 2050

UBND các địa phương trong vùng

Vụ Ngân sách nhà nước

Các đơn vị có liên quan

Tham gia ý kiến các địa phương trong vùng

Năm 2023

8

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án bảo đảm quốc phòng giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030 và Quy hoạch tổng thể bố trí Quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội

Bộ Quốc phòng

Vụ I

Các đơn vị có liên quan

Tham gia ý kiến với Bộ Quốc phòng

Năm 2022-2030

9

Hoàn thành quy hoạch tổng thể, điều chỉnh hệ thống công tình phòng thtrên địa bàn, tập trung trên tuyến biên giới và vùng biển, đo; xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị

Bộ Quốc phòng

Vụ I

Các đơn vị có liên quan

Tham gia ý kiến với Bộ Quốc phòng

Năm 2022-2030

10

Tiếp tục xây dựng và phát huy hiệu quả các khu kinh tế quốc phòng trên địa bàn vùng Đông Nam Bộ theo quy hoạch, hoàn thành đường tuần tra biên giới

Bộ Quốc phòng

Vụ I

Các đơn vị có liên quan

Tham gia ý kiến với Bộ Quốc phòng

Năm 2022-2030

11

Tiếp tục phi hp với Campuchia thực hiện phân giới cm mốc trên đất liền và thúc đẩy phân định biên giới trên biển

Bộ Ngoại giao

Vụ HCSN

Các đơn vị có liên quan

Tham gia ý kiến với Bộ Ngoại giao

Năm 2022-2030