Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2007/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 22 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP "QUỸ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG AN GIANG VAY ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG"

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2889/2005/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Xuất khẩu lao động tỉnh An Giang giai đoạn 2006 - 2010";

Căn cứ Luật số 72/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội khoá XI kỳ họp thứ 10 quy định về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án thành lập "Quỹ cho vay xuất khẩu lao động tỉnh An Giang";

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập "Quỹ cho người lao động An Giang vay đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng" (gọi tắt là Quỹ) để tiếp nhận các nguồn vốn của Nhà nước, các khoản viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật nhằm mục đích hỗ trợ các đối tượng thuộc Đề án “Xuất khẩu lao động tỉnh An Giang giai đoạn 2006 - 2010” được vay vốn tham gia chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài của tỉnh góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Quỹ này hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, được miễn nộp thuế, có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc các ngân hàng thương mại trong tỉnh.

Điều 2. Vốn hoạt động của Quỹ cho người lao động vay đi làm việc ở nước ngoài được hình thành từ các nguồn:

1. Vốn điều lệ: Vốn điều lệ của Quỹ là 50 (năm mươi) tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh chuyển sang 35.865 (ba mươi lăm ngàn tám trăm sáu mươi lăm) triệu đồng; số còn lại được bổ sung từ dự toán chi ngân sách tỉnh hàng năm.

2. Lãi từ việc cho vay.

3. Các khoản vay, viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và các nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 3. Tổ chức, quản lý Quỹ cho người lao động vay đi làm việc ở nước ngoài.

1. Bộ máy điều hành Quỹ là Hội đồng Quản lý Quỹ.

2. Hội đồng Quản lý Quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, gồm các thành viên là thủ trưởng các Sở, ngành: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh An Giang và Giám đốc các Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh. Trong đó, Giám đốc Sở Tài chính là Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ; Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ; Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh tỉnh An Giang là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ, kiêm Giám đốc Quỹ; Giám đốc 4 Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh là Thành viên.

3. Hội đồng Quản lý Quỹ có nhiệm vụ:

a) Quản lý Quỹ và thực hiện hỗ trợ theo đúng mục đích, nội dung, đối tượng và Quy chế quản lý và điều hành Quỹ.

b) Tham mưu UBND tỉnh xây dựng quy chế quản lý và điều hành Quỹ; định kỳ báo cáo UBND tỉnh về tình hình cho vay và thu hồi từ Quỹ này.

Điều 4. Ủy quyền cho Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh tỉnh An Giang trực tiếp điều hành, quản lý các hoạt động của Quỹ theo quy định tại Quy chế quản lý và điều hành Quỹ và theo các quy định hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh An Giang và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VB); VPCP;
- Bộ TC, Bộ LĐTBXH;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- TT GTVL tỉnh (Sở LĐTBXH,LĐLĐ,Hội ND, Hội PN)
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- TT.Công báo tỉnh, Website AG;
- Lưu VT, P.TH,VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh