Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 42/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ KHUYẾN KHÍCH CƠ SỞ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN NÔNG, LÂM, THỦY SẢN ĐẦU TƯ ÁP DỤNG HOẶC CHUYỂN ĐỔI CÔNG NGHỆ MỚI, TIÊN TIẾN, CÔNG NGHỆ SẠCH THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ khuyến khích cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường gồm các thành viên sau đây:

1. Lãnh đạo Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng;

2. Đại diện Bộ Tài chính, thành viên;

3. Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;

4. Đại diện Văn phòng Chính phủ, thành viên;

5. Đại diện Bộ Ngoại giao, thành viên;

6. Đại diện Bộ Nội vụ, thành viên;

7. Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên;

8. Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thành viên;

9. Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành viên;

10. Đại diện Bộ Công Thương, thành viên;

11. Đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thành viên;

12. Đại diện Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, thành viên;

13. Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thành viên;

14. Đại diện Ngân hàng Phát triển Việt Nam, thành viên;

15. Đại diện Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp, thành viên;

16. Đại diện Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp, thành viên;

17. Đại diện Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp, thành viên;

18. Đại diện Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp, thành viên;

19. Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, chuyên viên Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, Thư ký Hội đồng.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ khuyến khích cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường theo các nội dung quy định tại Điều 88 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ PLDSKT (PLKTTH).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu