Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 42/2007/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 31 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG VIỆC CẤP PHÉP XÂY DỰNG VÀ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án dầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Chỉ thị số 02/2007/CT-BXD ngày 07 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc đẩy mạnh công tác cấp giấy phép xây dựng và tăng cường quản lý trật tự xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng về tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong việc cấp giấy phép xây dựng và kiểm tra việc thực hiện giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Chánh Thanh tra Sở Xây dựng, Đội trưởng Đội thanh tra xây dựng; Giám đốc Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa, Giám đốc Công ty Cổ phần điện lực Khánh Hòa; Giám đốc Chi nhánh điện các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang; Giám đốc Công ty Công trình đô thị các huyện, thị xã Cam Ranh; Thủ trưởng các cơ quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG VIỆC CẤP PHÉP XÂY DỰNG VÀ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc cấp phép xây dựng và kiểm tra việc thực hiện giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Đối tượng áp dụng là các cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng; UBND các xã, phường, thị trấn; cơ quan Thanh tra xây dựng; cơ quan cung cấp các dịch vụ điện, nước; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Mục đích của việc cấp giấy phép xây dựng

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình (sau đây gọi chung là chủ đầu tư) và các cá nhân, tổ chức tư vấn thiết kế, nhà thầu xây dựng chấp hành đúng quy định pháp luật, đồng thời thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình thông qua giấy phép xây dựng.

2. Quản lý xây dựng theo quy hoạch và các quy định pháp luật khác có liên quan; bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường, bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa, các công trình kiến trúc có giá trị; phát triển kiến trúc mới, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc và sử dụng hiệu quả đất đai xây dựng công trình.

3. Làm căn cứ để giám sát thi công, kiểm tra và xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, lập biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình, đăng ký sở hữu, sử dụng công trình.

Chương II

PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN

Điều 3. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

Các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được quy định tại Điều 21 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ; quy định của UBND tỉnh và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép xây dựng

1. Chấp hành đúng các quy định của pháp luật về cấp phép xây dựng, không được gây phiền hà, nhũng nhiễu người xin cấp phép xây dựng.

2. Niêm yết công khai các thủ tục, quy trình cấp phép xây dựng tại nơi cấp phép theo quy định của pháp luật.

3. Khi cần làm rõ thông tin liên quan đến các cơ quan khác để phục vụ việc cấp giấy phép xây dựng mà không thuộc trách nhiệm của tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép xây dựng thì cơ quan cấp phép xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan có liên quan.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được văn bản lấy ý kiến của cơ quan cấp phép xây dựng, cơ quan có liên quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cơ quan cấp phép xây dựng. Quá thời hạn trên, nếu không có văn bản trả lời thì coi như đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hậu quả xảy ra do việc không trả lời hoặc trả lời chậm trễ.

4. Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang có trách nhiệm:

a) Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ khi cấp giấy phép xây dựng, có trách nhiệm gửi bản sao giấy phép xây dựng đã cấp cho UBND xã, phường, thị trấn và Đội Thanh tra xây dựng nơi có công trình xây dựng để kiểm tra, theo dõi và quản lý;

b) Kiểm tra đối với các chủ đầu tư, nhà thầu thi công trong việc thực hiện nội dung giấy phép xây dựng do mình cấp; đình chỉ xây dựng hoặc thu hồi giấy phép xây dựng khi phát hiện có vi phạm;

c) Khi phát hiện chủ đầu tư, nhà thầu thi công có hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng, phải có biện pháp ngăn chặn kịp thời và thông báo bằng văn bản cho cơ quan cung cấp điện, nước để có biện pháp ngưng cung cấp dịch vụ theo quy định.

5. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm:

a) Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ khi cấp giấy phép xây dựng, có trách nhiệm gửi bản sao giấy phép xây dựng đã cấp cho Đội Thanh tra xây dựng trên địa bàn biết để kiểm tra, theo dõi;

b) Kiểm tra đối với với các chủ đầu tư, nhà thầu thi công trong việc thực hiện nội dung giấy phép xây dựng do mình cấp; ban hành quyết định đình chỉ thi công xây dựng hoặc thu hồi giấy phép xây dựng khi phát hiện có vi phạm;

c) Khi phát hiện chủ đầu tư, nhà thầu thi công có hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng, phải có biện pháp ngăn chặn kịp thời và thông báo bằng văn bản cho cơ quan Thanh tra xây dựng biết để phối hợp xử lý theo quy định.

Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa, Công ty Công trình đô thị các huyện, thị xã và các Chi nhánh điện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm ngưng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với những công trình vi phạm pháp luật về xây dựng khi có văn bản yêu cầu của cơ quan cấp giấy phép xây dựng hoặc cơ quan Thanh tra xây dựng.

Điều 6. Trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu thi công công trình

1. Đối với chủ đầu tư

a) Chỉ được khởi công xây dựng công trình khi đã có đủ các điều kiện quy định tại Điều 72 Luật Xây dựng, trừ trường hợp thời hạn xin phép xây dựng đã hết mà cơ quan cấp phép xây dựng không có ý kiến trả lời bằng văn bản theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 68 Luật Xây dựng;

b) Thông báo bằng văn bản trước 7 ngày làm việc cho UBND cấp xã và Đội Thanh tra xây dựng nơi xây dựng công trình về ngày giờ khởi công xây dựng công trình để biết và theo dõi;

c) Xây dựng công trình theo đúng nội dung giấy phép xây dựng được cấp;

d) Treo biển báo công khai các thông tin về công trình được cấp phép xây dựng tại công trường thi công theo quy định.

2. Đối với nhà thầu thi công

a) Chỉ được khởi công xây dựng công trình khi đã có đủ các điều kiện quy định tại Điều 73 Luật Xây dựng;

b) Thi công xây dựng theo đúng nội dung giấy phép xây dựng được cấp và hợp đồng đã ký với chủ đầu tư;

c) Có biện pháp bảo đảm an toàn đối với công trình và các công trình lân cận;

d) Có biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường cho công trường và khu vực xung quanh. Những công trình xây dựng trong đô thị phải được che kín xung quanh bảo đảm môi trường và mỹ quan đô thị.

Điều 7. Trách nhiệm của UBND các xã, phường, thị trấn

Thường xuyên tổ chức kiểm tra đối với các công trình xây dựng trên địa bàn, kịp thời xử lý theo thẩm quyền đối với các công trình vi phạm pháp luật về xây dựng hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với những trường hợp vi phạm vượt quá thẩm quyền của mình.

Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan Thanh tra xây dựng

1. Thanh tra Sở Xây dựng trực tiếp hoặc phối hợp với cơ quan cấp phép xây dựng kiểm tra, xử lý và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm theo thẩm quyển được giao đối với các công trình xây dựng sai phép, không phép trên địa bàn tỉnh.

2. Củng cố tổ chức bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng, tăng cường cơ sở vật chất để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chương III

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Chế độ báo cáo

Cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng quý, năm hoặc đột xuất về công tác cấp giấy phép xây dựng cho cơ quan cấp trên và Thanh tra xây dựng để tổng hợp, theo dõi theo quy định.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Chánh Thanh tra Sở Xây dựng, Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng; thủ trưởng các cơ quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan liên quan phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh./.