Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 417/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 01 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của UBND huyện Đức Trọng tại Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 31/01/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 83/TTr-STNMT ngày 09/02/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đức Trọng với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch theo Phụ lục 1.

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất theo Phụ lục 2.

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất theo Phụ lục 3.

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng theo Phụ lục 4.

(Chi tiết theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp và bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đức Trọng đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định).

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- TTHU, TTHĐND huyện Đức Trọng;
- Phòng TN&MT huyện Đức Trọng;
- Phân viện QH&TKNN Miền Nam;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐC, XD2, LN, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đoàn Văn Việt

 

PHỤ LỤC 1

PHÂN BỐ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2018

Đơn vị tính: ha

Sthtự

Ch tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Liên Nghĩa

Xã Hiệp An

Xã Liên Hiệp

Xã Hiệp Thạnh

Xã Bình Thạnh

Xã N’thôn Hạ

Xã Tân Hội

Xã Tân Thành

Xã Phú Hội

Xã Ninh Gia

Xã Tà Năng

Xã Đa Quyn

Xã Tà Hine

Xã Đà Loan

Xã Ninh Loan

(1)

(2)

(3)

(4)+(5)+… +(19)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

 

Tổng DTTN

 

90.362,10

3.788,82

6.042,61

3.534,52

3.114,91

1.637,35

3.449,15

2.321,54

2.223,53

10.745,46

14.448,01

8.778,85

17.026,61

4.321,13

5.623,16

3.306,46

1

Đất nông nghiệp

NNP

78.711,26

2.480,39

5.638,65

3.032,41

2.645,54

1.440,44

2.758,95

1.948,16

1.844,87

8.855,36

12.125,25

8.216,34

16.228,99

3.327,15

5.179,98

2.988,80

1.1

Đất trồng lúa

LUA

4.024,26

522,82

126,52

196,89

41,07

81,93

520,15

82,75

85,65

555,59

63,70

756,41

431,29

233,03

207,85

118,61

 

Tr.đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

935,42

112,30

 

12,44

 

70,61

 

0,98

 

9,23

 

233,87

98,32

196,98

199,35

1,34

1.2

Đất cây HN khác

HNK

10.239,33

1.258,41

1.945,07

400,95

889,11

126,92

699,13

317,59

203,23

1.571,31

663,90

373,23

1.054,39

390,68

232,79

112,61

1.3

Đất cây lâu năm

CLN

33.570,50

92,27

246,24

1.954,58

593,04

1.073,52

1.219,17

1.510,29

1.303,26

4.272,09

8.117,92

3.797,40

2.287,95

1.987,99

3.296,77

1.818,01

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

13.770,91

 

1.218,60

433,90

270,06

11,15

 

 

 

303,52

1.488,80

86,07

7.672,59

101,10

1.342,35

842,77

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX

16.636,63

569,46

2.093,34

41,81

843,88

127,83

316,35

21,78

218,54

2.029,90

1.716,28

3.180,66

4.762,81

609,37

11,72

92,90

1.6

Đất nuôi thủy sản

NTS

349,78

20,25

8,87

4,28

8,38

16,40

4,15

15,75

34,19

22,95

74,65

22,57

19,96

4,98

88,50

3,90

1.7

Đất NN khác

NKH

119,86

17,17

 

 

 

2,69

 

 

 

100,00

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

10.512,20

1.222,40

384,28

494,01

458,21

192,38

631,95

355,19

325,92

1.800,11

2.134,30

437,73

478,73

892,68

401,59

302,70

2.1

Đất quốc phòng

CQP

1.204,23

18,51

 

97,48

2,87

 

324,12

 

 

52,93

698,32

 

10,00

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

69,21

66,18

0,10

 

0,06

 

0,44

 

 

 

2,30

 

0,13

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

326,80

111,50

 

 

 

 

 

 

 

215,30

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất thương mại, DV

TMD

13,42

2,70

0,64

0,38

0,34

0,02

4,21

2,24

 

1,86

0,35

 

0,11

 

0,57

 

2.5

Đất cơ sở SX PNN

SKC

278,47

42,67

37,83

2,76

50,26

0,60

15,72

0,59

1 1,03

11,73

10,84

33,55

16,85

2,14

35,18

6.70

2.6

Đất khoáng sản

SKS

34,18

 

1,19

0,60

2,28

 

 

 

 

 

 

 

28,15

1,11

0,85

 

2.7

Đất phát triển hạ tầng

DHT

4.525,97

443,07

124,67

272,32

136,30

53,94

90,02

101,18

139,10

900,76

941,06

126,14

134,20

756,97

174,68

131.57

2.8

Đất di tích lịch sử

DDT

7,54

 

7,35

 

 

 

 

 

 

0,19

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất d.lam thắng cảnh

DDL

5,59

 

 

 

 

 

 

 

5,59

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

23,84

0,34

 

 

 

 

 

 

2,00

15,31

1,00

 

 

1,00

4,20

 

2.11

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.492,83

 

113,23

76,33

156,96

72,93

53,98

183,25

54,92

321,45

124,73

72,53

108,33

17,50

82,42

54.27

2.12

Đất ở tại đô thị

ODT

347,28

347,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất trụ sở cơ quan

TSC

51,45

9,88

2,76

0,19

0,55

0,22

0,41

1,10

1,63

2,41

23,83

0,65

0,81

5,09

0,35

1.57

2.14

Đất trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

7,24

0,47

1,78

 

 

 

 

0,05

 

4,39

 

0,23

0,32

 

 

 

2.15

Đất cơ sở tôn giáo

TON

94,05

3,00

9,03

9,26

6,62

5,24

0,75

1,21

0,08

28,02

8,17

1,52

0,35

16,09

2,32

2.39

2.16

Đất nghĩa trang, NĐ

NTD

211,14

14,28

9,18

13,67

7,51

5,95

11,52

7,48

9,73

24,34

26,65

22,27

4,92

1,39

11,16

41.09

2.17

Đất sản xuất VLXD

SKX

182,33

10,00

12,29

3,85

0,48

6,36

50,91

 

15,73

1,55

75,79

 

 

4,89

0,48

 

2.18

Đất s.hoạt cộng đồng

DSH

8,90

0,48

 

0,53

0,26

0,28

0,21

0,02

 

2,38

1,81

0,59

0,92

 

1,43

 

2.19

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

3,46

3,06

 

 

 

 

 

 

 

0,40

 

 

 

 

 

 

2.20

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

7,57

0,52

0,71

0,14

0,54

0,05

0,09

0,34

0,51

1,68

0,80

0,70

 

0,10

1,39

 

2.21

Đất sông, suối

SON

1.086,42

80,77

56,90

16,50

74,40

34,97

49,54

0,03

47,13

106,73

209,59

134,74

170,69

41,61

60,28

2.54

2.22

Đất có MNCD

MNC

530,27

67,68

6,62

 

18,79

11,82

30,03

57,70

38,47

108,70

9,06

44,81

2,94

44,80

26,28

62.57

3

Đất chưa sử dụng

CSD

1.138,64

86,03

19,68

8,10

11,16

4,53

58,25

18,19

52,74

89,98

188,45

124,79

318,89

101,30

41,59

14.96

 

PHỤ LỤC 2.

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2018

Đơn vị tính: ha

Sthtự

Ch tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Liên Nghĩa

Xã Hiệp An

Xã Liên Hiệp

Xã Hiệp Thạnh

Xã Bình Thạnh

Xã N’thôn Hạ

Xã Tân Hội

Xã Tân Thành

Xã Phú Hội

Xã Ninh Gia

Xã Tà Năng

Xã Đa Quyn

Xã Tà Hine

Xã Đà Loan

Xã Ninh Loan

(1)

(2)

(3)

(4)+(5)+… +(19)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

1

Đất nông nghiệp

NNP

694,49

101,82

5,55

12,64

11,60

35,63

20,84

7,84

26,22

149,25

37,87

54,91

75,25

49,46

51,00

54,60

1.1

Đất trồng lúa

LUA

13,70

2,50

 

 

 

 

 

 

 

11,20

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

99,49

44,98

2,35

2,35

2,30

2,30

4,84

1,30

9,84

10,75

6,30

1,35

1,30

1,28

6,00

2,25

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

559,80

54,34

3,20

10,29

9,30

33,33

16,00

6,54

16,38

117,30

31,57

53,56

62,45

48,18

45,00

52,35

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

21,50

 

 

 

 

 

 

 

 

10,00

 

 

11,50

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

26,45

5,02

 

0,78

0,45

6,25

5,50

5,29

 

2,00

0,08

0,58

0,5

 

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

21,43

 

 

0,78

0,45

6,25

5,50

5,29

 

2,00

0,08

0,58

0,5

 

 

 

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

5,02

5,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3:

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018

Đơn vị tính: ha

Sthtự

Ch tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Liên Nghĩa

Xã Hiệp An

Xã Liên Hiệp

Xã Hiệp Thạnh

Xã Bình Thạnh

Xã N’thôn Hạ

Xã Tân Hội

Xã Tân Thành

Xã Phú Hội

Xã Ninh Gia

Xã Tà Năng

Xã Đa Quyn

Xã Tà Hine

Xã Đà Loan

Xã Ninh Loan

(1)

(2)

(3)

(4)+(5)+… +(19)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

1

Đất nông nghiệp chuyn sang phi nông nghiệp

 

741,55

83,46

35,85

16,74

16,70

37,23

22,44

9,44

25,62

166,39

39,47

60,70

71,85

51,06

28,40

76,20

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

18,70

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

11,70

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

96,85

33,54

3,45

3,45

3,40

3,40

5,94

2,40

8,74

9,65

7,40

2,45

2,40

2,38

4,90

3,35

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

572,60

49,42

8,50

10,29

9,30

33,33

16,00

6,54

16,38

132,54

31,57

57,75

57,45

48,18

23,00

72,35

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

53,40

 

23,40

2,50

3,50

 

 

 

 

12,50

 

 

11,50

 

 

 

 

PHỤ LỤC 4.

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2018

Đơn vị tính: ha

Sthtự

Ch tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Hiệp An

Xã Liên Hiệp

Xã Hiệp Thạnh

Xã Tân Thành

Xã Phú Hội

Xã Ninh Gia

Xã Tà Năng

Xã Đa Quyn

Xã Đà Loan

Xã Ninh Loan

 

 

 

 

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

Đất phi nông nghiệp

PNN

3,61

0,02

1,00

0,04

0,99

0,73

0,15

0,42

0,01

0,21

0,04

1.1

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

3,21

0,02

1,00

0,04

0,99

0,33

0,15

0,42

0,01

0,21

0,04

1.2

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

0,40

 

 

 

 

0,40