Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 412/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 07 tháng 4m 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG VÀ XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh quy định tiêu chun, định mức xe ô tô chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc Sở Y tế) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo s 15/TB-TTHĐ ngày 02/4/2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 33/STC-GCS ngày 08/3/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung định mức xe ô tô phục vụ công tác chung và xe chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, như sau:

1. Bổ sung định mức xe ô tô phục vụ công tác chung cho 02 đơn vị thuộc huyện miền núi (gồm huyện ủy Nho Quan và thành ủy Tam Điệp): 01 xe/01 đơn vị.

2. Bổ sung định mức xe ô tô chuyên dùng cho 03 đơn vị, gồm: Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.

(Chi tiết theo biu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư huyện ủy Nho Quan, Bí thư thành ủy Tam Điệp, Giám đốc các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa và Thể thao; Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT. VP5.
Zh_VP5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Song Tùng

 

Biểu số 01

ĐỊNH MỨC XE PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG CHO CÁC CƠ QUAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

(Kèm theo Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh)

STT

Đối tượng sử dụng

Số lượng tối đa xe/đơn vị

Mức giá tối đa (triệu đồng/xe)

Ghi chú

 

Tổng cộng

2

 

 

1

Văn phòng Thành ủy Tam Điệp

1

720

 

2

Văn phòng Huyện ủy Nho Quan

1

720

 

 

Biểu số 02

BỔ SUNG ĐỊNH MỨC XE PHỤC VỤ CHUYÊN DÙNG CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Kèm theo Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh)

STT

Đối tượng sử dụng

Bổ sung tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng

Tiêu chuẩn, định mức xe chuyên dùng của các đơn vị sau khi được bổ sung thêm

Chủng loại

Số lượng tối đa xe/đơn vị

Mức giá tối đa (triệu đồng/xe)

Mục đích sử dụng

1

Thanh tra tỉnh Ninh Bình

Xe ô tô bán tải

1

950

Xe phục vụ các đoàn thanh tra theo kế hoạch, thanh tra đột xuất, thanh tra liên ngành; phục vụ công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

1

2

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xe ô tô bán tải

1

950

Phục vụ công tác phòng chống lụt bão, phòng chống dịch bệnh, phòng cháy, chữa cháy

2

3

Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao

Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi

1

2.000

Xe chở vận động viên đi thi đấu

2