Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 410/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 28 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN VÙNG HUYỆN NÔNG SƠN NĂM 2016 DO TỔ CHỨC TẦM NHÌN THẾ GIỚI TÀI TRỢ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Xét đề nghị của UBND huyện Nông Sơn tại Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 14/01/2016 và đề nghị của Sở Ngoại vụ tại Công văn số 46/SNgV-PCPNN ngày 20/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình Phát triển vùng huyện Nông Sơn năm 2016 do tổ chức Tầm nhìn Thế giới viện trợ, gồm các nội dung chính sau:

1. Tên chương trình: Phát triển vùng huyện Nông Sơn năm 2016;

2. Tên nhà tài trợ: Tổ chức Tầm nhìn Thế giới;

3. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;

4. Chủ chương trình: Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn;

5. Địa điểm thực hiện: tại các xã trên địa bàn huyện Nông Sơn;

6. Thời gian thực hiện chương trình: Năm 2016;

7. Mục tiêu chương trình: Tăng cường an sinh bền vững cho trẻ cùng với gia đình và cộng đồng đặc biệt là trẻ dễ bị tổn thương nhất.

8. Tổng vốn do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tài trợ: 394.384 USD (Ba trăm chín mươi bốn ngàn, ba trăm tám mươi bốn đô la Mỹ). Trong đó:

- Vốn của Chương trình phát triển vùng: 376.674 USD

- Vốn được hỗ trợ từ Dự án chấm dứt mua bán người: 17.710 USD

Điều 2.

1. Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn chịu trách nhiệm phối hợp với nhà tài trợ lập kế hoạch triển khai chi tiết dự án; đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước về tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài; đồng thời thực hiện việc báo cáo kết quả viện trợ cho Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng liên quan theo quy định.

2. Sở Ngoại vụ tỉnh hướng dẫn UBND huyện Nông Sơn tiếp nhận, quản lý và thực hiện dự án theo đúng quy định của Nhà nước; chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan của tỉnh kiểm tra, tổng hợp tình hình tiếp nhận, quản lý và thực hiện các khoản viện trợ trong phạm vi chuyên môn của Sở để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn, Giám đốc các Sở: Ngoại vụ, Tài chính và thủ trưởng các ngành liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH .
D:\Dropbox\Thao\Thao\2016\NGO\QĐ\Chuong Trinh PTV Huyen Nong Sơn Năm 2016 - Copy.Doc

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Thanh