Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 08 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG ĐƯỢC THANH TRA, KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN TRONG NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV ngày 28/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ ban hành quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được thanh tra, kiểm tra thường xuyên trong năm 2020 (danh sách các doanh nghiệp đính kèm).

Điều 2.

1. Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra cụ thể, thống nhất về phạm vi thanh tra, kiểm tra, thời điểm, thời gian triển khai đối với từng doanh nghiệp và chủ động tổ chức triển khai thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được duyệt.

2. Các cơ quan, địa phương, đơn vị không lập danh sách các doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra thường xuyên gửi Thanh tra tỉnh và báo cáo UBND tỉnh thì trong năm 2020 không được tiến hành việc thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp theo quy định.

3. Ngoài danh sách các doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra thường xuyên nêu tại Điều 1 Quyết định này; các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị được thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với những doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng thực hiện công khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2020 nêu tại Điều 1 Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh;
- Báo Lâm Đồng;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC, TC.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN