×
Tra cứu thuật ngữ
Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2019/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 26 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1680/TTr-SCT ngày 12 tháng 12 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 07 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Công Thương, gồm

1. Chỉ thị số 16A/1999/CT-UB ngày 18/5/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai dán tem 5 mặt hàng nhập khẩu;

2. Chỉ thị số 12/CT-UB ngày 01/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh;

3. Chỉ thị số 06/2001/CT-UB ngày 18/4/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bàn giao lưới điện trung áp nông thôn và thực hiện giá bán điện đến hộ nông dân;

4. Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND ngày 08/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện tiết kiệm điện trong sử dụng điện;

5. Chỉ thị số 15/2002/CT-UB ngày 23/8/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và thực hiện giá bán điện đến hộ nông thôn;

6. Chỉ thị số 06/2004/CT-UB ngày 19/3/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn các tổ chức bán điện ở nông thôn, giảm giá điện bán đến các hộ dân và xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý và sử dụng điện;

7. Quyết định số 240/1999/QĐ-UB ngày 26/02/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định về tổ chức và quản lý chợ.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2020./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng