Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2019/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2007/QĐ-UBNĐ NGÀY 09 THÁNG 4 NĂM 2007 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 ca Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 377/TTr-SVHTT ngày 12 tháng 8 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2007 của UBND thành ph Đà Nng ban hành Quy định về quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Đà Nng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 10 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân thành ph; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ pháp chế-Bộ VHTTDL;
- Cục Ki
m tra VBQPPL-BTư pháp;
- TTTU, TTHĐND TP Đà N
ng;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP Đà N
ng;
- Giám đốc các s
, ban, ngành;
- Quận, Huyện ủy; HĐND, UBND,
UBMTTQVH các quận, huyện; HĐND, UBND các phường, xã;
- Báo ĐN, Báo CA TPĐN, Đài PTTH ĐN, Cổng TTĐT TP;
- CVP Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố;
- Lưu: VT, VHXH, SVHTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ