Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2016/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 237/1999/QĐ-UB NGÀY 02/11/1999 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP KÝ CÁC QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC TRONG GIẤY KHAI SINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 113/TTr-STP ngày 12/8/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 237/1999/QĐ-UB ngày 02/11/1999 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp ký các quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc trong Giấy khai sinh.

Lý do: Không còn phù hp với Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các s, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB, Cục CTPN);
- TT.TU, TT.HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT;
- Như Điều 2;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- LĐVP;
- Lưu: VT, P.NC-NgV. DN63

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm