Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2007/QĐ-UBND

Tân An, ngày 07 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRỢ CẤP TẠM THỜI CHO GIÁO VIÊN, Y- BÁC SĨ ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG LÀM CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUỘC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 50/2007/NQ.HĐND ngày 09/7/2007 của HĐND tỉnh về việc trợ cấp tạm thời cho giáo viên, y-bác sĩ được điều động làm công tác quản lý thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, Y tế trên địa bàn tỉnh;

Xét tờ trình số 3076/TTr-STC ngày 27/7/2007 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trợ cấp tạm thời cho giáo viên, y- bác sĩ được điều động làm công tác quản lý thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, Y tế trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Đối tượng:

1.1. Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo:

Giáo viên trực tiếp đứng lớp được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo quy định, được điều động về Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã làm công tác chuyên môn.

1.2. Đối với ngành Y tế:

Y- bác sĩ, dược sĩ, kỹ thuật viên,… đang trực tiếp làm việc tại các cơ sở điều trị bệnh, hệ y tế dự phòng được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi của ngành Y tế theo quy định, được điều động về Sở Y tế, Phòng Y tế huyện, thị xã làm công tác chuyên môn.

2. Chế độ trợ cấp:

Đối với các đối tượng quy định tại điểm 1.1, 1.2 nêu trên được bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi hiện hưởng trong thời gian 12 tháng, kể từ khi có quyết định điều động; phụ cấp chức vụ lãnh đạo được bảo lưu theo quy định hiện hành. Các chế độ phụ cấp khác không được bảo lưu.

3. Nguồn kinh phí:

3.1. Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo:

- Sở Giáo dục và Đào tạo chi từ sự nghiệp giáo dục của tỉnh được giao hàng năm.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo chi từ sự nghiệp giáo dục của huyện, thị xã được giao hàng năm.

3.2. Đối với ngành Y tế:

- Sở Y tế chi từ sự nghiệp y tế của tỉnh được giao hàng năm.

- Phòng Y tế chi từ sự nghiệp y tế của huyện, thị xã được giao hàng năm.

4. Thời gian thực hiện: kể từ ngày 01/8/2007 cho đến khi có quy định mới.

Điều 2. Bãi bỏ mức trợ cấp tạm thời đối với giáo viên được điều động về công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã theo quy định tại điểm 3, Mục IV Quyết định số 2751/QĐ-UB ngày 23/8/2002 của UBND tỉnh.

Các trường hợp được điều về Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo trước đây đến ngày UBND tỉnh ban hành Quyết định, chưa đủ 12 tháng thì vẫn được bảo lưu chế độ ưu đãi cho đủ 12 tháng theo nội dung ở điểm 2, điều 1 nêu trên.

Thời gian thực hiện: kể từ ngày 01/8/2007.

Điều 3. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai thực hiện tốt nội dung nêu tại điều 1, điều 2.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thi hành quyết định này.

Bãi bỏ những quy định trước đây của UBND tỉnh trái với quy định tại quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT. UBND tỉnh (KT, VX);
- Như điều 4;
- Phòng NCTH;
- Lưu: VT, Sở TC, V.
QĐ-TCTT-GVBS-DDQL

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân