Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2007/QĐ-UBND

 Kon Tum, ngày 02 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2003/QĐ-UBND NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2003 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số 21/TTr-SXD ngày 18 tháng 7 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ (chấm dứt hiệu lực thi hành) Quyết định số 39/2003/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy định về công tác kiểm tra, giám sát, bàn giao và quản lý sử dụng các công trình xây dựng cơ bản ở các xã, thị trấn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày đăng công báo của tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí