Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41 /2004/QĐ-UBBT

Phan Thiết, ngày 20 tháng 5 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V: ĐIỀU CHỈNH HỆ SỐ GIÁ ĐẤT CỦA VỊ TRÍ 4 TẠI KHU CÔNG NGHIỆP PHAN THIẾT ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2002/QĐ/UBBT NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2002.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật đất đai năm 1993, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 36/2002/QĐ/UBBT ngày 22 tháng 5 năm 2002 của UBND Tỉnh "V/v ban hành hệ số vị trí giá đất Khu Công nghiệp Phan Thiết";

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 2022TC/VG ngày 04 tháng 5 năm 2004 “V/v Đề nghị điều chỉnh giá đất của vị trí 4 tại Khu Công nghiệp Phan Thiết ” và của Công ty Vật liệu xây dựng & Khoáng sản tại Văn bản số 454/VLXD.KS ngày 12/5/2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay điều chỉnh giá thuê đất vị trí 4 có hệ số là 1,0 trong Khu Công nghiệp Phan Thiết được phê duyệt tại Điều 1, Quyết định số 36/2002/QĐ/UBBT ngày 22 tháng 5 năm 2002 thành vị trí 3 có hệ số là 1,3, trên diện tích 10ha.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND & UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Công nghiệp, Trưởng Ban quản lý các Khu Công nghiệp, Giám đốc Công ty Vật liệu xây dựng & Khoáng sản, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết và các đơn vị tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:           
-TT Tỉnh ủy (B/cáo),
-TT HĐND Tỉnh ủy (B/cáo),
-Bộ Tư pháp(Cục kiểm tra văn bản),
-Như điều 3,
-Lưu VP/NĐ-PPLT

TM.UBND TỈNH BÌNH THUẬN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành