Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 41/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP GIẤY ĐẾ THUỘC CÔNG TY PHÂN ĐẠM VÀ HOÁ CHẤT HÀ BẮC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Hoá chất Việt Nam (các Công văn: số 449/CV-HĐQT ngày 06 tháng 5 năm 2004 và số 550/CV-HĐQT ngày 26 tháng 5 năm 2004), Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Giấy đế thuộc Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 14 tháng 5 năm 2004;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Giấy đế thuộc Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Hoá chất Việt Nam) gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 1.473.000.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm bảy ba triệu đồng chẵn).

Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Xí nghiệp : 94,20 %;

Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Xí nghiệp : 5,80 %.

2. Giá trị thực tế của Xí nghiệp tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2004 để cổ phần hoá (Quyết định số 826/QĐ-TCKT ngày 26 tháng 4 năm 2004 của Bộ Công nghiệp) là 1.905.706.950 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Xí nghiệp là 1.473.441.022 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 80 lao động trong Công ty là 11.888 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 356.640.000 đồng. Trong đó, số cổ phần bán ưu đãi trả chậm cho 18 lao động nghèo là 2.307 cổ phần, trị giá 161.490.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dư của Xí nghiệp, Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Hoá chất Việt Nam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Xí nghiệp Giấy đế thuộc Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc thành Công ty cổ phần Sông Thương,

- Tên giao dịch quốc tế : SONG THUONG JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt : STJS;

- Trụ sở đặt tại : Cụm 1, phường Thọ Xương, thị xã Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất kinh doanh giấy và các sản phẩm từ giấy;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Sông Thương là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Hoá chất Việt Nam và Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc có trách nhiệm chỉ đạo Xí nghiệp Giấy đế tổ chức bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Sông Thương theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc có trách nhiệm điều hành công việc của Xí nghiệp cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam, Giám đốc Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, Giám đốc Xí nghiệp Giấy đế và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Sông Thương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận
:
- Như Điều 5,
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ Công an,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Lao động,Thương binh &Xã hội,
- Bộ Tài chính
- Kho bạc Nhà nước,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Công báo,
- Lưu: VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG

 
 


Nguyễn Xuân Thúy