Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 405-NV

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 1965

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN VIỆC CHIA LẠI MỘT SỐ XÃ THUỘC HUYỆN LỤC YÊN, TỈNH YÊN BÁI

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 130-CP ngày 29/9/1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 56-CP ngày 24/4/1963 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Bộ Nội vụ phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Yên Bái.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việc chia xã Toàn Thắng thuộc huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái thành hai xã như sau:

a) Xã Minh Xuân gồm có hai thôn Minh Dương và Khai Xuân;

b) Xã Liễu Đô gồm toàn thôn Hồng Quang (tức xã Liễu Đô cũ).

Điều 2. Uỷ ban hành chính tỉnh Yên Bái, các ông Chánh văn phòng và Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Ung Văn Khiêm