Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2019/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 22 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ PHÚ YÊN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2016/QĐ-UBND NGÀY 06 THÁNG 4 NĂM 2016 CỦA UBND TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV, ngày 03/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 647/TTr-SNV ngày 02 tháng 10 năm 2019 và Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tại Tờ trình số 72/TTr-KKT ngày 27 tháng 9 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Yên:

1. Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Văn phòng;

b) Phòng Kế hoạch và Đầu tư;

c) Phòng Quản lý Doanh nghiệp;

d) Phòng Quy hoạch - Xây dựng và Môi trường.

2. Khoản 2 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Phòng Kế hoạch và Đầu tư

a) Chức năng và nhiệm vụ: Phòng Kế hoạch và Đầu tư có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Ban thực hiện công tác kế hoạch tổng hợp và quản lý đầu tư, trực tiếp tham mưu thực hiện các lĩnh vực: Xây dựng kế hoạch phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế; xây dựng quy chế phối hợp; xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, đề án, cơ chế chính sách về khu công nghiệp, khu kinh tế; thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất của khu công nghiệp, khu kinh tế; hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư; tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư; tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giải quyết khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư; đánh giá hiệu quả đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các công chức chuyên môn.

3. Khoản 6 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“6. Phòng Quy hoạch - Xây dựng và Môi trường

a) Chức năng và nhiệm vụ: Phòng Quy hoạch - Xây dựng và Môi trường có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Ban thực hiện công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, tài nguyên, môi trường trong khu công nghiệp, khu kinh tế; trực tiếp tham mưu thực hiện các lĩnh vực: Quản lý quy hoạch xây dựng công trình, chất lượng công trình trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền. Thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư nhóm B, C; điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp, khu kinh tế nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng đất và cơ cấu quy hoạch; thực hiện chức năng nhiệm vụ về quản lý đất đai theo quy định tại Luật đất đai và Nghị định hướng dẫn thi hành của Chính phủ. Thực hiện các công tác về quản lý môi trường như: phối hợp với các cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra công tác quản lý bảo vệ môi trường; tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; tiếp nhận đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, thẩm định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án môi trường đơn giản; tổ chức kiểm tra xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Quy hoạch - Xây dựng và Môi trường, bao gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các công chức chuyên môn.”

4. Bãi bỏ nội dung Khoản 3, Khoản 5 Điều 6 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2019./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến