Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2018/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỂM A KHOẢN 2 ĐIỀU 3 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ XÂY DỰNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2017/QĐ-UBND NGÀY 19/5/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Tổ chức, chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản s 1901/SXD-VP ngày 28/8/2018, Sở Nội vụ tại Văn bản số 1231/SNV-TCBC ngày 09/10/2018 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản s 431/BC-STP ngày 05/10/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

“a) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm 05 phòng:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Quản lý hoạt động xây dựng;

- Phòng Quy hoạch - Kiến trúc - Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị;

- Phòng Quản lý Nhà, thị trường bất động sản và Vật liệu xây dựng”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Giám đốc Sở Xây dựng kịp thời sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo quy định của pháp luật; xây dựng quy chế làm việc của Sở, phân công, bố trí sắp xếp hợp lý đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm đảm bảo đúng cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2018;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Xây dựng
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VB QPPL, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- S Tư pháp;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, GTXD, NC1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh