Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2016/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 881/TTr-SNV ngày 22 tháng 11 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí chức năng

1. Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình; sức khỏe sinh sản và công tác y tế khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của liên bộ: Y tế và Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

1. Lãnh đạo Sở gồm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc

- Giám đốc Sở Y tế là người đứng đầu Sở Y tế, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ trưởng Bộ Y tế; báo cáo trước HĐND tỉnh, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh;

- Phó Giám đốc Sở Y tế là người giúp Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở Y tế vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở Y tế được Giám đốc Sở Y tế ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

2. Cơ cấu tổ chức của Sở gồm:

2.1. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Nghiệp vụ Y;

- Phòng Nghiệp vụ Dược;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính.

2.2. Các cơ quan trực thuộc Sở Y tế:

- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Các Chi cục trên có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và cơ cấu tổ chức của Chi cục có không quá 03 phòng.

2.3. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế

a) Tuyến tỉnh

- Lĩnh vực y tế dự phòng, chuyên ngành: Gồm 01 trung tâm

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Thành lập trên cơ sở sáp nhập các trung tâm có cùng chức năng, gồm: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Phòng chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe.

- Lĩnh vực khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng, gồm 10 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa:

+ Bệnh viện đa khoa tỉnh;

+ Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên;

+ Bệnh viện Y dược cổ truyền;

+ Bệnh viện Phục hồi chức năng;

+ Bệnh viện Phong và Da liễu;

+ Bệnh viện Nội tiết;

+ Bệnh viện Tâm thần;

+ Bệnh viện Lao và bệnh phổi;

+ Bệnh viện Mắt;

+ Bệnh viện Sản - Nhi;

- Lĩnh vực kiểm nghiệm: Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm.

- Lĩnh vực pháp y: Trung tâm Pháp y.

- Lĩnh vực giám định y khoa: Trung tâm Giám định y khoa.

b) Tuyến huyện

- Trung tâm y tế tuyến huyện: Gồm 12 trung tâm y tế

+ Trung tâm Y tế huyện Mai Sơn;

+ Trung tâm Y tế huyện Mộc Châu;

+ Trung tâm Y tế huyện Vân Hồ;

+ Trung tâm Y tế huyện Mường La;

+ Trung tâm Y tế huyện Yên Châu;

+ Trung tâm Y tế huyện Thuận Châu;

+ Trung tâm Y tế huyện Bắc Yên;

+ Trung tâm Y tế huyện Phù Yên;

+ Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Nhai;

+ Trung tâm Y tế huyện Sông Mã;

+ Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp;

+ Trung tâm Y tế thành phố Sơn La.

Trung tâm y tế tuyến huyện trực tiếp quản lý trạm y tế tuyến xã trên địa bàn huyện.

- Bệnh viện đa khoa tuyến huyện: Gồm 11 bệnh viện

+ Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu;

+ Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên huyện Mộc Châu;

+ Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn;

+ Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã;

+ Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu;

+ Bệnh viện đa khoa huyện Vân Hồ;

+ Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu;

+ Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp;

+ Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai;

+ Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Yên;

+ Bệnh viện đa khoa huyện Mường La.

Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên và bệnh viện đa khoa huyện trực tiếp quản lý phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn huyện.

3. Giám đốc Sở Y tế quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của văn phòng, các phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế theo quy định của pháp luật.

4. Căn cứ các quy định của pháp luật, Giám đốc Sở ban hành Quy chế làm việc của Sở Y tế và chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

5. Các đơn vị Bệnh viện Y học cổ truyền, Trung tâm Kiểm nghiệm, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Phòng chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tiếp tục duy trì, ổn định tổ chức và hoạt động như hiện nay cho đến khi có Quyết định thành lập, đổi tên, sáp nhập của cấp có thẩm quyền.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

2. Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế tỉnh Sơn La hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Y tế;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ;
- Như Điều 5;
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo VP, CVCK;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D80b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh